Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian - Informacje o inwestycji


Wersja: 15

Zmodyfikował: Rzecznik PZDW

Data modyfikacji: 2022-11-28 14:55:00


Opublikowano: 2022-11-28

Tytuł projektu: Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik – Leżajsk – Szklary wraz z budową tunelu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 877 pod torowiskiem linii kolejowej

Pełna nazwa inwestycji: Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik – Leżajsk – Szklary wraz z budową tunelu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 877 pod torowiskiem linii kolejowej nr 91 Kraków Główny – Medyka oraz budową/ przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Łańcut

Informacje ogólne

Inwestor: Województwo Podkarpackie - Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich
Partner: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Wykonawca: INTOP Tarnobrzeg Sp. z o.o.
Projektant: YLE Inżynierowie Sp. z o.o.
Całkowita wartość Projektu:
Data podpisania umowy z Wykonawcą: 17.05.2021 r.
Okres realizacji: 2021-2023

 

Ogólna charakterystyka projektu

Lokalizacja projektu: Gmina Łańcut, Miasto Łańcut.

Zakres rzeczowy projektu

Inwestycja obejmuje swoim zakresem:

 • wykonanie tunelu drogowego pod linią kolejową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 877,
 • usunięcie drzew i krzewów kolidujących z inwestycją,
 • niezbędne roboty przygotowawcze w zakresie rozbiórek istniejących budynków, nawierzchni jezdni, podbudów, chodników, itp. kolidujących z inwestycją,
 • rozbiórkę istniejącego przejazdu kolejowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 877 wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
 • skanalizowanie potoku Mikośka na odcinku ok. 54,04 m,
 • przebudowę i zabezpieczenie w niezbędnym zakresie infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją,
 • budowę grawitacyjnej oraz ciśnieniowej kanalizacji deszczowej,
 • budowę nowego obiektu inżynierskiego – tunelu pod linią kolejową nr 91 oraz ul. Kolejową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 877
 • budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 877 wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku objętym zakresem inwestycji,
 • przebudowę ulicy Kolejowej w zakresie niezbędnym dla powiązania z projektowaną inwestycją,
 • przebudowę drogi gminnej wewnętrznej na działce nr 3412
 • przebudowę ul. Kasprowicza DG 109611R
 • budowę jezdni dojazdowej do posesji
 • wykonanie chodników oraz ciągów pieszo – rowerowych
 • budowę i przebudowę istniejącego układu drogowego w zakresie niezbędnym dla powiązania z projektowaną inwestycją – w tym budowę i przebudowę istniejących zjazdów na działki przyległe do odcinka drogi objętego opracowaniem.

Cele projektu

Przedmiotowy odcinek drogi wymaga rozbudowy ze względu na wzrastający ruch pojazdów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 877 oraz znaczący czas, w którym droga jest nieprzejezdna ze względu na ruch pociągów w ciągu linii kolejowej nr 91. Funkcją projektowanego tunelu drogowego pod linią kolejową jest bezkolizyjne przeprowadzenie ruchu kolejowego oraz drogowego nad projektowanym odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 877 - drogą łączącą ul. Przemysłową z ul. Grunwaldzką.

Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego