Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian - Informacje o inwestycji


Wersja: 13

Zmodyfikował: Marcin Gorniewski

Data modyfikacji: 2021-02-10 15:26:19


Opublikowano: 2018-05-02

Tytuł projektu: Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 na odcinku Kańczuga - Pruchnik - etap I

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020

Projekt współfinansowany z pożyczki Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)

 

Informacje ogólne

Inwestor: Województwo Podkarpackie - Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A.

Inżynier Kontraktu: PROKOM Construction Sp. z o.o.

Całkowita wartość Projektu: 34 485 885,19 PLN

Wartość dofinansowania z EFRR: 29 292 480,42 PLN

Data podpisania umowy z Wykonawcą: 21.12.2018 r.

Planowana data zakończenia robót budowlanych: 30.10.2021 r.

Okres realizacji: 2018-2021

Ogólna charakterystyka projektu

Długość rozbudowywanego/przebudowywanego odcinka drogi wojewódzkiej: 7,22 km

Lokalizacja projektu: powiat jarosławski, powiat przeworski, gmina Pruchnik, gmina Kańczuga.

Projekt obejmuje przebudowę/rozbudowę odcinka drogi wojewódzkiej nr 881 od m. Pantalowice (ok. km 44+534) do rejonu włączenia planowanej obwodnicy m. Pruchnik (ok. km 51+760) wraz z przebudową i budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych umożliwiających funkcjonowanie tej drogi.

Zakres rzeczowy projektu

- przebudowa/rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 881 o długości 7,22 km (klasa drogi: G, nośność 115 kN/oś)

- przebudowa/rozbudowa obiektów inżynierskich wynikających z w/w zakresu drogowego, w tym przepustów i mostów

- przebudowa skrzyżowań z gminnymi i powiatowymi drogami wraz z odcinkami nawiązania

- budowa/przebudowa chodników

- budowa/przebudowa układu odwodnienia drogi

- przebudowa oświetlenia drogi

- budowa, przebudowa lub zabezpieczenie kolidujących sieci wszystkich występujących w obszarze inwestycji

- wykonanie oznakowania drogi oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego

- inne prace o charakterze przygotowawczym, pomocniczym i porządkującym, takie jak budowa zjazdów, wycinka i urządzenie terenów zieleni, rozbiórki kolidujących z projektowaną drogą obiektów i elementów dróg istniejących

 

Parametry drogi:

- klasa drogi: G

- przekrój poprzeczny: 1x2

- szerokość pasa ruchu: 3,5 m

- dopuszczalne obciążenie: 115 kN/oś

- kategoria ruchu: KR3

Cele projektu

Głównym celem realizacji projektu jest poprawa zewnętrznej i wewnętrznej dostępności transportowej środkowo – wschodniej części województwa podkarpackiego w ruchu drogowym oraz usprawnienie komunikacji w regionie. Wskutek realizacji projektu zwiększy się również potencjał i możliwości rozwoju przedsiębiorczości i turystyki na terenie gmin Kańczuga i Pruchnik.

Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego