Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian - Informacje o inwestycji


Wersja: 13

Zmodyfikował: Rzecznik PZDW

Data modyfikacji: 2020-10-30 09:34:36


Opublikowano: 2018-07-28

Tytuł projektu: Budowa i rozbudowa DW Nr 869 na odcinku od węzła S-19 Jasionka do węzła DK 9 w Rudnej Małej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Informacje ogólne

Inwestor: Województwo Podkarpackie - Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Wykonawca: Skanska S.A. (etap I i III)

Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. (etap II)

Inżynier Kontraktu: Promost Consulting Sp. z o.o. Sp. k. (etap I, II i III)

Całkowita wartość Projektu: 75 572 881,68 PLN

Wartość dofinansowania z EFRR: 62 303 851,15 PLN

Data podpisania umowy z Wykonawcą: 12.12.2016 r. (etap I i III), 28.06.2017 r. (etap II)

Data zakończenia robót budowlanych: 15.06.2018 r. (etap I), 30.06.2018 r. (etap II), 28.07.2018 r. (etap III)

Okres realizacji: 2016-2018

Ogólna charakterystyka projektu

Długość wybudowanego odcinka drogi wojewódzkiej: 1,72 km

Długość rozbudowanego/przebudowanego odcinka drogi wojewódzkiej: 6,08 km

Lokalizacja projektu: powiat rzeszowski, gmina Głogów Małopolski, gmina Trzebownisko.

Projekt został podzielony na 3 etapy.

W ramach I etapu inwestycji przewidziano budowę nowego odcinka DW łączącego drogę ekspresową S19 (węzeł Jasionka) z byłą drogą krajową nr 19 (aktualnie DW 878) o długości 1,72 km. W ramach zadania uwzględniono budowę mostu nad potokiem Świerkowiec oraz budowę ronda SR-2 wraz z rozbudową odcinków dowiązania na byłej DK 19.

W ramach II etapu inwestycji przewidziano rozbudowę drogi wojewódzkiej od włączenia do ronda SR-2 (koniec I etapu) w kierunku północnym do połączenia z istniejącą DW nr 869 biegnącą w kierunku zachodnim wraz z budową skrzyżowania ww. dróg typu rondo. Długość odcinka rozbudowanej drogi wynosi 0,92 km.

W ramach III etapu inwestycji przewidziano rozbudowę DW nr 869 na odcinku od końca II etapu do DK nr 9 (koniec zrealizowanego IV etapu) o drugą jezdnię wraz z budową niezbędnych skomunikowań, w tym budową 4 skrzyżowań (w tym 3 rond). Długość odcinka rozbudowanej drogi to ok. 5,16 km. W ramach zadania przewidziano również budowę i przebudowę chodników i ścieżek rowerowych.

Zakres rzeczowy projektu

Etap I:

- budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 869 o długości 1,7 km, od węzła S-19 Jasiona do byłej drogi krajowej nr 19

- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 869 biegnącej po byłej drodze krajowej nr 19 w kierunku północnym, do połączenia z etapem II

- budowa/przebudowa trzech jednopoziomowych skrzyżowań w tym 2 rond

- budowa mostu WD-1 w ciągu DW869 nad potokiem Świerkowiec

- budowa drogi dojazdowej zapewniającej dostęp do drogi publicznej terenom położonym na południe od projektowanej drogi wojewódzkiej nr 869

- przebudowa sieci uzbrojenia terenu

Parametry budowanej drogi: klasa G, nośność 115kN/oś, przekrój uliczny, dwujezdniowy rozdzielony pasem dzielącym - każda jezdnia o szer. 7,00m, z 2 pasami ruchu po 3,5m.

Etap II:

- rozbudowa drogi wojewódzkiej klasy G na odcinku 0,9km, poprzez dobudowę drugiej jezdni i wzmocnienie jezdni istniejącej na kategorię ruchu KR4

- budowa jednopoziomowego skrzyżowania typu rondo na przecięciu dróg wojewódzkich nr 869 i 878 (była droga krajowa nr 19 biegnąca na północ w kierunku Lublina)

- przebudowa i budowa dróg innych kategorii zapewniających dostępność komunikacyjną dla terenów sąsiadujących z inwestycją

- przebudowa i budowa zjazdów indywidualnych i publicznych

- budowa oświetlenia drogowego, kanalizacji deszczowej, zatok autobusowych, oraz ścieżki rowerowej biegnącej wzdłuż drogi wojewódzkiej 869

- przebudowa sieci uzbrojenia terenu

Etap III:

- rozbudowa istniejącej drogi wojewódzkiej nr 869 o drugą jezdnię na całej długości trasy wraz ze wzmocnieniem konstrukcji jezdni istniejącej, (na odcinku do Rudnej Małej do ronda  z Jasionce)

- budowa 4 skrzyżowań w tym 3 rond

- budowa chodników i ciągów pieszo-rowerowych

- budowa/przebudowa dróg dojazdowych, serwisowych i wewnętrznych

- budowa zatok autobusowych

- budowa oświetlenia drogi, układu odwodnienia drogi

- budowa, przebudowa lub zabezpieczenie kolidujących urządzeń infrastruktury zewnętrznej

Parametry rozbudowywanej drogi: klasa G, nośność 115kN/oś, przekrój uliczny, dwujezdniowy rozdzielony pasem dzielącym - każda jezdnia o szer. 7,00m, z 2 pasami ruchu po 3,5m.

 

Parametry drogi:

- klasa drogi: G

- przekrój poprzeczny: 2x2

- szerokość pasa ruchu: 3,5 m

- dopuszczalne obciążenie: 115 kN/oś

- kategoria ruchu: KR4

Cele projektu

Główny cel projektu to zwiększenie dostępności oraz poprawa powiązań komunikacyjnych na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, a w konsekwencji wzrost konkurencyjności i atrakcyjności regionu. Realizacja projektu przyczyniła się do lepszego skomunikowania obszaru funkcjonalnego stolicy województwa podkarpackiego z siecią dróg krajowych oraz stworzenia nowego bezpośredniego połączenia z siecią bazową TEN-T (połączenie pomiędzy drogą krajową nr 9, drogą wojewódzką 869 i drogą ekspresową S19).

Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego