Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian - Informacje o inwestycji


Wersja: 11

Zmodyfikował: Rzecznik PZDW

Data modyfikacji: 2020-10-05 10:20:18


Opublikowano: 2018-06-11

Tytuł projektu: Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław–Bełżec na odcinku od m. Zapałów do m. Oleszyce -etap I

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020.

Informacje ogólne

Inwestor: Województwo Podkarpackie - Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Wykonawca: Konsorcjum firm:

- PBI Infrastruktura S.A. (Lider)

- PBI WMB Sp. z o.o. (Partner)

Inżynier Kontraktu: PROKOM Construction Sp. z o.o.

Całkowita wartość Projektu: 23 168 062,07 PLN

Wartość dofinansowania z EFRR: 19 680 447,78 PLN

Data podpisania umowy z Wykonawcą: 27.12.2018 r.

Planowana data/Data zakończenia robót budowlanych:  31.10.2021 r.

Okres realizacji: 2018-2021

Ogólna charakterystyka projektu

Długość rozbudowywanego/przebudowywanego odcinka drogi wojewódzkiej: 6 km

Lokalizacja projektu: powiat lubaczowski, gmina Oleszyce.

Przedmiotem projektu jest przebudowa/rozbudowa odcinka DW 865 od km 25+000 w m. Lipina do km 31+000 w m. Oleszyce.

Rozbudowa przedmiotowej drogi polega m.in. na poszerzeniu jezdni do 7 m (2 pasy ruchu po 3,5 m), wykonaniu wzmocnienia istniejącej konstrukcji jezdni,  rozbudowie istniejących skrzyżowań z drogami powiatowymi i innymi drogami publicznymi (drogi gminne).

Rozbudowywana droga będzie posiadać przekrój drogowy, uliczny i półuliczny.

Zakres rzeczowy projektu

- przebudowa/rozbudowa jezdni drogi wojewódzkiej nr 865 na odcinku długości 6 km

- dostosowanie parametrów technicznych i użytkowych drogi do wymogów obowiązujących standardów dla drogi klasy G, dostosowanie drogi do przenoszenia obciążeń na poziomie 115 kN/oś

- budowa/przebudowa poboczy

- budowa/przebudowa skrzyżowań z drogami innych kategorii

- budowa/przebudowa zatok autobusowych

- budowa/przebudowa chodników

-budowa/przebudowa zjazdów publicznych i indywidualnych

- budowa/przebudowa systemu odwodnienia drogi

- budowa/przebudowa przepustów

- budowa/przebudowa lub zabezpieczenie urządzeń infrastruktury technicznej

- budowa ewentualnych urządzeń ochrony środowiska i przejść dla zwierząt, zgodnie z wymogami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

- inne prace o charakterze pomocniczym, towarzyszącym itp. (w szczególności prace porządkowe, roboty związane z wprowadzeniem organizacji ruchu, montażem urządzeń bezpieczeństwa ruchu, oznakowaniem, stabilizacją pasa drogowego)

 

Parametry drogi:

- klasa drogi: G

- przekrój poprzeczny: 1x2

- szerokość pasa ruchu: 3,5 m

- dopuszczalne obciążenie: 115 kN/oś

- kategoria ruchu: KR4

Cele projektu

Głównym celem projektu jest poprawa dostępności transportowej oraz spójności komunikacyjnej województwa podkarpackiego poprzez przebudowę drogi wojewódzkiej nr 865 przy uwzględnieniu zasad zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego.

Cele szczegółowe projektu to:

- poprawa parametrów technicznych drogi wojewódzkiej nr 865 oraz skrócenie czasu przejazdów w przewozach pasażerskich i towarowych,

- ograniczenie negatywnego oddziaływania infrastruktury drogowej na stan i jakość środowiska naturalnego (zmniejszenie liniowej emisji hałasu i zanieczyszczeń powietrza),

- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (redukcja wypadków),

- zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów,

- poprawa wizerunku regionu oraz obsługi ruchu turystycznego i ponadlokalnego,

- aktywizacja terenów inwestycyjnych i rozwój ekonomiczny regionu.

Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego