Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian - Informacje o inwestycji


Wersja: 11

Zmodyfikował: Rzecznik PZDW

Data modyfikacji: 2020-10-05 12:27:37


Opublikowano: 2018-11-30

Tytuł projektu: Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 na odcinku od Oleszyc do Lubaczowa wraz z budową obwodnicy Oleszyc

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020

Informacje ogólne

Inwestor: Województwo Podkarpackie - Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Wykonawca: Konsorcjum firm:

- PBI Infrastruktura S.A. (Lider)

- PBI WMB Sp. z o.o. (Partner)

- PRD Mielec Sp. z o.o. (Partner)

Inżynier Kontraktu: Promost Consulting Sp. z o.o. Sp. k.

Całkowita wartość Projektu: 17 379 897,28 PLN

Wartość dofinansowania z EFRR: 13 366 366,94 PLN

Wartość dofinansowania z BP: 2 358 770,64 PLN

Data podpisania umowy z Wykonawcą: 06.07.2016 r.

Planowana data/Data zakończenia robót budowlanych: 30.11.2018 r.

Okres realizacji: 2016-2018

Ogólna charakterystyka projektu

Długość budowanego odcinka drogi wojewódzkiej: 0,81 km

Długość rozbudowywanego/przebudowywanego odcinka drogi wojewódzkiej: 4,18 km

Lokalizacja projektu: powiat lubaczowski, gmina Lubaczów, gmina Oleszyce.

Przedmiotem inwestycji była budowa ok. 0,81 km nowej drogi – odcinka obwodnicy Oleszyc (od km ok. 31+610,60 do km ok. 32+425,63) oraz rozbudowa/przebudowa istniejącego odcinka DW 867 o długości ok. 4,18 km (od km ok. 32+425,63 do km ok. 36+605,90).

Jako punkt początkowy projektu przyjęto koniec wylotu ronda przewidzianego w ramach równolegle zrealizowanego projektu komplementarnego pn.: „Budowa obwodnicy m. Oleszyce i m. Cieszanów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław - Oleszyce - Cieszanów – Bełżec“ na skrzyżowaniu z istniejącym odcinkiem DW 865.

Na odcinku od km 31+610,60 do km ok. 32+425,63 zrealizowano budowę nowej trasy DW 867 wraz z odcinkiem dowiązania do istniejącej DW 867 w km 32+474,18. Na odcinku od km ok. 32+474,18 do km ok. 33+811,00 przewidziano przebudowę istniejącej drogi wojewódzkiej, natomiast na odcinku od km ok. 33+811,00 do końca (ul. Płk. Dąbka w rejonie sklepu TESCO w Lubaczowie) dokonano jej rozbudowy.

 

Zakres rzeczowy projektu

- budowa obwodnicy Oleszyc o długości ok. 0,81 km

- rozbudowa/przebudowa istniejącego odcinka DW 867 o długości ok. 4,18 km

- przebudowa jednopoziomowych skrzyżowań zwykłych z drogami krzyżującymi

- budowa jednopoziomowego skrzyżowania obwodnicy z istniejącą drogą wojewódzką nr 867 w formie skrzyżowania typu rondo

- przebudowa jednopoziomowego skrzyżowania zwykłego z drogą powiatową DP1671R

- budowa przepustów pod koroną drogi

- budowa/przebudowa chodników

- budowa/przebudowa lub zabezpieczenie urządzeń infrastruktury technicznej kolidujących sieci uzbrojenia terenu

- budowa/przebudowa zjazdów

- przebudowa zatoki postojowej

- budowa dwóch zatok autobusowych

- przebudowa przejazdu kolejowego

- budowa/przebudowa systemu odwodnienia drogi

- budowa/przebudowa przepustów

- budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego

- budowa urządzeń ochrony środowiska

- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego

 

Parametry drogi:

- klasa drogi: G/Z

- przekrój poprzeczny: 1x2

- szerokość pasa ruchu: 3-3,5 m

- dopuszczalne obciążenie: 115 kN/oś

- kategoria ruchu: KR3

Cele projektu

Celem projektu była poprawa dostępności transportowej północno-wschodniej części województwa podkarpackiego oraz zapewnienie obsługi rosnących potoków ruchu, w szczególności w ruchu tranzytowym w kierunku Ukrainy. Realizacja niniejszego projektu doprowadziła do lepszego skomunikowania gmin Oleszyce i Lubaczów z pozostałą częścią województwa, a co za tym idzie przyczyniła się do poprawy dostępności komunikacyjnej tych terenów i zwiększenia spójności komunikacyjnej regionu.

Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego