Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian - Informacje o inwestycji


Wersja: 10

Zmodyfikował: Rzecznik PZDW

Data modyfikacji: 2020-11-13 11:19:31


Opublikowano: 2018-11-21

Tytuł projektu: Budową obwodnicy m. Oleszyce i m. Cieszanów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław–Oleszyce–Cieszanów–Bełżec

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020

Informacje ogólne

Inwestor: Województwo Podkarpackie - Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Wykonawca: STRABAG Sp. z o.o.

Inżynier Kontraktu: Promost Consulting Sp. z o.o. Sp. k.

Całkowita wartość Projektu: 20 184 760,00 PLN

Wartość dofinansowania z EFRR: 15 488 383,90 PLN

Wartość dofinansowania z BP: 2 650 785,18 PLN

Data podpisania umowy z Wykonawcą: 22.02.2016 r.

Data zakończenia robót budowlanych: 21.11.2018 r.

Okres realizacji: 2016-2018

Ogólna charakterystyka projektu

Długość budowanego odcinka drogi wojewódzkiej: 3,96 km

Długość rozbudowywanego/przebudowywanego odcinka drogi wojewódzkiej: 0,54 km

Lokalizacja projektu: powiat lubaczowski, gmina Cieszanów, gmina Oleszyce.

Przedmiotowa inwestycja polegała na budowie obwodnic miasta Oleszyce oraz Cieszanów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 865 relacji Jarosław- Oleszyce - Cieszanów - Bełżec.

Obwodnica Oleszyc to droga klasy G o długości 2,3 km, wyposażona w 3,5-metrowe pasy ruchu.

Przebieg obwodnicy: początek (rondo) - istniejące skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 865 (ul. Jarosławska) z drogą wojewódzką nr 867 (ul. Wiejska) i drogą gminną nr 105206R; dalej stroną północną w kierunku Lubaczowa, koniec (rondo) - skrzyżowanie obwodnicy z istniejącą drogą wojewódzką nr 865 (w kierunku na m. Futory).

Obwodnica Cieszanowa to droga klasy G o długości 1,6 km km, wyposażona w 3,5-metrowe pasy ruchu.

Przebieg obwodnicy Cieszanowa: początek (rondo) -  skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 865 z drogami powiatową i miejską (przy pomniku Jana III Sobieskiego); dalej stroną wschodnią w kierunku drogi wojewódzkiej nr 865, koniec: płynne włączenie obwodnicy do istniejącej drogi wojewódzkiej nr 865 (ul. Tadeusza Kościuszki - za stacją paliw Orlen)

Zakres rzeczowy projektu

Obwodnica Oleszyc:

- budowa dwóch małych rond wraz z odcinkami dowiązania

- budowa mostu nad rzeką Przerwa

- przebudowa/rozbudowa istniejących odcinków DW (865, 867) na odcinku ok. 0,485 km Oleszyce

- przebudowa skrzyżowania z DW 867

- budowa skrzyżowania z drogą gminną

- budowa chodników

- budowa i przebudowa zjazdów publicznych i indywidualnych oraz budowa dodatkowych odcinków jezdni do obsługi przyległych terenów w zakresie wymaganym zgodnie z obowiązującymi przepisami

- przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury towarzyszącej

- budowa odwodnienia drogi

- budowa przepustów pod koroną drogi

- budowa oświetlenia ulicznego

- budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego

- wyburzenie obiektów kolidujących z budowaną obwodnicą

Obwodnica Cieszanowa:

- budowa jednego małego ronda z odcinkami dowiązania

- przebudowa/rozbudowa istniejących odcinków DW 865 na odcinku ok. 0,063 km

- przebudowa 1 skrzyżowania z drogą powiatową i budowa 2 skrzyżowań (z DG i DW)

- budowa chodników

- budowa i przebudowa zjazdów publicznych i indywidualnych

- przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury towarzyszącej

- budowa odwodnienia drogi

- budowa przepustów

- budowa oświetlenia ulicznego

- budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego

- wyburzenie obiektów kolidujących budowana obwodnicą

 

Parametry drogi:

- klasa drogi: G

- przekrój poprzeczny: 1x2

- szerokość pasa ruchu: 3,5 m

- dopuszczalne obciążenie: 115 kN/oś

- kategoria ruchu: KR4

Cele projektu

Cele projektu:

- ograniczenie ruchu pojazdów w miejscowościach Oleszyce i Cieszanów,

- skrócenie czasu przejazdu samochodów,

- podwyższenie bezpieczeństwa ruchu drogowego,

- polepszenie warunków ruchu,

- zmniejszenie uciążliwości dla mieszkańców i środowiska spowodowanych ruchem,

- zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej  obszaru,

- umożliwienie aktywizacji gospodarczej.

Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego