Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian - Informacje o inwestycji


Wersja: 10

Zmodyfikował: Rzecznik PZDW

Data modyfikacji: 2023-10-26 12:21:21


Opublikowano: 2021-01-12

Tytuł projektu: Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 855 Zaklików-Stalowa Wola wraz z budową mostu na rzece San oraz budową, przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w miejscowościach Stalowa Wola, Brandwica i Rzeczyca Długa

Dokumentacja projektu współfinansowana w ramach Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów

Realizacja projektu współfinansowana w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – Mosty dla Regionów

Informacje ogólne

Inwestor: Województwo Podkarpackie - Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Wykonawca dokumentacji: TRASAL Sp. z o.o.

Całkowita wartość Projektu: 2 883 120,00 PLN

Wartość dofinansowania z BP: 2 306 496,00 PLN

Realizacja dokumentacji: 2020-2022

Wykonawca robót drogowych i mostowych: STRABAG Sp. z o.o.

Wartość robót drogowych i mostowych: 377 516 678 zł

Dofinansowanie z RFRD: 302 317 049 zł

Realizacja: 2023-2026

Ogólna charakterystyka projektu

W ramach zadania przewiduje się opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej (m.in. projekt budowlany, projekt wykonawczy, materiały przetargowe) wraz z pozyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji i uzgodnień niezbędnych do wykonania robót budowlanych w tym decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności.

Zadanie polega na budowie mostu przez rzekę San wraz z dojazdami stanowiącymi część nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 855 relacji Zaklików – Stalowa Wola. Zadanie będzie zlokalizowane w województwie podkarpackim, w powiecie stalowowolskim, na terenie miasta Stalowa Wola oraz gmin: Pysznica i Radomyśl nad Sanem w miejscowościach: Stalowa Wola, Brandwica, Rzeczyca Długa. Początek nowego odcinka drogi umiejscowiono na istniejącym skrzyżowaniu ulicy Chopina z Trasą Podskarpową w ciągu drogi krajowej nr 77 Lipnik – Przemyśl w m. Stalowa Wola. Następnie droga przebiegać będzie po istniejącym terenie oraz w nasypie, aż do obwałowań rzeki San, gdzie zacznie się most. Długość dojazdu do mostu od strony Stalowej Woli wynosić będzie ok. 300 m. Most przebiegać będzie nad terenami zalewowymi, rzeką San oraz drogą powiatową nr 2735R i zakończy się za obwałowaniem rzeki San w m. Brandwica. Dalej droga poprowadzona zostanie w jednym z dwóch wariantów (wybór wariantu do dalszej realizacji zostanie dokonany na podstawie opracowanego projektu koncepcyjnego), tj.:

- przez teren m. Brandwica, w nasypie oraz na poziomie istniejącego terenu i zakończy się budową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 855 w m. Rzeczyca Długa w Gminie Radomyśl nad Sanem. Długość dojazdu do mostu od strony Zaklikowa wynosić będzie ok. 2500 m. Długość obiektu mostowego wynosić będzie ok. 1800 m, w tym ok. 180 m przęsła nurtowego. Całkowita długość nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 855 wraz z mostem wynosić będzie ok. 4,7 km;

-przez teren m. Brandwica, po trasie istniejącego obwałowania rzeki San i zakończy się skrzyżowaniem z istniejącą drogą wojewódzką nr 855 w m. Brandwica. Długość dojazdu do mostu od strony Zaklikowa wynosić będzie ok. 1500 m. Długość obiektu mostowego wynosić będzie ok. 2000 m, w tym ok. 180 m przęsła nurtowego. Całkowita długość nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 855 wraz z mostem wynosić będzie ok. 3,8 km.

Zakres rzeczowy projektu

Wyjściowe parametry nowej drogi:

- klasa drogi G

- ilość pasów ruchu/ilość jezdni 2/1

- szerokość jezdni 3,50m

- dwustronne ścieżki pieszo-rowerowe min. 3,0m

- kategoria obciążenia ruchem KR3

- max nacisk na oś pojazdu 115 kN/oś

- długość nowego odcinka drogowego ok. 4,7 km ( w tym obiekt mostowy ok. 1,8km)

- obiekt mostowy obciążenia klasy I zgodnie z Dz.U.2000.63.735 z dnia 2000.08.03 z późn. zm.

Oprócz prac związanych z budową nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 855 projektem objęte zostaną także prace polegające na przebudowie/budowie innych dróg publicznych i wewnętrznych zlokalizowanych w rejonie inwestycji oraz sieci uzbrojenia terenu kolidujących z inwestycją.

Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego