Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian - Informacje o inwestycji


Wersja: 1

Zmodyfikował: Rzecznik PZDW

Data modyfikacji: 2022-02-03 09:03:39


Opublikowano: 2021-12-31

Tytuł projektu: Poprawa funkcjonalności dróg wojewódzkich na terenie powiatu bieszczadzkiego i leskiego

Informacje ogólne

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie zrealizował program pn. „Poprawa funkcjonalności dróg wojewódzkich Województwa Podkarpackiego na terenie powiatu bieszczadzkiego i leskiego wraz z poprawą udostępnienia wizualnego Bieszczadów”. Projekt obejmujmował wykonanie 15 zadań rozmieszczonych na terenie powiatu bieszczadzkiego i leskiego w systemie „Zaprojektuj i buduj” oraz „Buduj” o łącznej wartości 13 217 042,03 zł. Okres realizacji wszystkich zadań: 2019 – 2021r.

W dniu 27.09.2019r została podpisana Umowa pomiędzy Województwem Podkarpackim a Wojewodą Podkarpackim o przekazaniu dotacji z rezerwy celowej z budżetu państwa na realizacje ww. zadania w kwocie 10 000 000,00 zł z późniejszymi aneksami.

Środki finansowe przewidziane na realizację zadania:

Łącznie: 12 534 874,64 zł

Dotacja BP: 9 751 064,00 zł

BW: 2 783 810,64 zł

Ogólna charakterystyka projektu

Zadanie składało się z 15 elementów (podzadań) komplementarnych rozmieszczonych na terenie powiatu bieszczadzkiego i leskiego, które po  wykonaniu stały się w pełni funkcjonalne pod względem turystycznym oraz infrastrukturalnym.

Walory krajobrazowe, rzeźba terenu, niski poziom zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, bioróżnorodność przy jednoczesnej wysokiej lesistości, niski poziom zaludnienia sprawiają, że Bieszczady są jednym z najbardziej atrakcyjnych regionów turystycznych. Aby w pełni wykorzystać walory turystyczne tego regionu niezbędne jest zapewnienie odpowiedniej dostępności komunikacyjnej oraz rozwoju infrastruktury turystycznej. Dla potrzeb odwiedzających Bieszczady winny być modernizowane i budowane drogi oraz realizowana infrastruktura uzupełniająca, w tym budowa zjazdów, chodników, miejsc postojowych, parkingów, punktów widokowych, szczególnie w zakresie umożliwienia dostępu do głównych atrakcji turystycznych. Działanie takie będzie miało kluczowe znaczenie dla wyższej satysfakcji z pobytu oraz poprawy turystycznego wizerunku województwa.

Zakres rzeczowy projektu

Wykaz zadań:

Zadanie 1 - Przebudowa zjazdu z drogi wojewódzkiej Nr 896 w km 40+110 strona prawa w m. Bereżki.

Zadanie 2 Etap I -Odtworzenie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 897 Tylawa - Cisna - Wołosate – Granica Państwa na odcinku od km 108+707 do km 110+250.

Zadanie 2 Etap II - Odtworzenie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 897 Tylawa - Cisna - Wołosate – Granica Państwa wraz z elementami organizacji ruchu.

Zadanie 3 -Przebudowa zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej nr 897 Tylawa – Cisna – Wołosate – granica państwa w km 97+017 strona prawa, wraz z modernizacją nawierzchni na odcinku od km 96+590 do km 97+370".

Zadanie 4 -Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 897 Tylawa – Cisna – Wołosate – granica państwa, na odcinku około od km 91+900 do km 92+100 polegająca na budowie pasów ruchu dla pojazdów skręcających na parking na Przełęcz Wyżną.

Zadanie 5 -Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Cisna – Wołosate – granica państwa z drogą powiatową 2306R w m. Brzegi Górne w km 94+461.

Zadanie 6 -Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 897 Tylawa – Cisna – Wołosate – granica państwa polegająca na budowie zatok postojowych w km 93+634 i 95+312 strona prawa.

Zadanie 7 Przebudowa parkingu przy drodze wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Cisna – Wołosate - granica państwa w km 59+466 w m. Szczerbanówka.

Zadanie 8 Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne – Ustrzyki Górne polegająca na budowie punktu kontroli samochodów ciężarowych w km 5+080 strona lewa w m. Hoszów.

Zadanie 9 Remont parkingu wraz z drogą dojazdową i zjazdem indywidualnym z drogi wojewódzkiej nr 894 Lesko - Hoczew – Wołkowyja – Czarna w km 42+608 strona lewa w m. Polana.

Zadanie 10 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 894 Lesko - Hoczew – Wołkowyja – Czarna polegająca na budowie obiektów i urządzeń obsługi uczestników ruchu w km 5+550 strona lewa w m. Hoczew.

Zadanie 11 - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Cisna – Wołosate – granica państwa polegająca na budowie zatoki postojowej w km 92+800.

Zadanie 12 - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Cisna – Wołosate – granica państwa w rejonie stacji Bieszczadzkiej Kolejki Wąskotorowej w m. Majdan od km 64+450 do km 65+220 polegająca na budowie chodnika i utwardzeniu części działki nr 206/2 wraz z budową/ przebudową niezbędnej infrastruktury, budowli i urządzeń budowlanych.

Zadanie 13 - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Cisna – Wołosate – granica państwa polegająca na budowie chodnika na odcinku od km 83+632 do km 84+292 strona prawa w m. Wetlina.

Zadanie Nr 14 – Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne – Ustrzyki Górne polegająca na budowie obiektów i urządzeń obsługi uczestników ruchu w km 38+060 strona lewa.

Zadanie 15 Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 893 Hoczew – Cisna i Nr 897 Tylawa – Cisna – Wołosate - granica państwa, polegająca na budowie ronda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w miejscowości Cisna.

Cele projektu

Zakładane efekty realizowanych działań:

-  poprawa dostępności i ekspozycji turystycznej terenów, miejsc, obiektów oraz zbiorów mających charakter ogólnopolskich oraz ponadregionalnych atrakcji turystycznych,

-  poprawa turystycznego wizerunku województwa podkarpackiego,

-  rozwój nowych atrakcji turystycznych,

-  poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego,

- przeciwdziałanie wykluczeniu obszarów Bieszczad.

Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego