Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Drogi innych kategorii


Budowa/przebudowa włączeń dróg innej kategorii

Wniosek o wydanie zezwolenia na budowę lub przebudowę włączenia do drogi wojewódzkiej drogi niższej kategorii powinien zawierać:

 1. Projekt włączenia zawierający:

  • opis techniczny,

  • plan orientacyjny z zaznaczoną lokalizacją włączenia,

  • plan sytuacyjny na aktualnej mapie zasadniczej z zaznaczonym sposobem odwodnienia w obrębie włączenia, z oznaczeniem granic i nr działek pasa drogowego drogi wojewódzkiej i drogi niższej kategorii,

  • przekrój podłużny i poprzeczny włączenia,

  • szczegóły konstrukcyjne;

 2. Informację o zgodności zagospodarowania nieruchomości z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

 3. Skrócony wypis z ewidencji gruntów dla działek, na których będzie realizowana przebudowa drogi, włączenie innej drogi (dla drogi wojewódzkiej i drogi objętej przebudową);

 4. Kopię upoważnienia do działania w imieniu zarządcy drogi niższej kategorii;

 5. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz zmiany oznakowania opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784) podlega zatwierdzeniu przez Marszałka Województwa po zaopiniowaniu projektu w PZDW w Rzeszowie). Projekt przed przedłożeniem do zatwierdzenia wymaga opinii wydanej przez Komendę Wojewódzką Policji w Rzeszowie.