Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian: Inspektor nadzoru inwestorskiego – Rejon Dróg Wojewódzkich w Stalowej Woli


Wersja: 2

Zmodyfikował: Jacek Bieniasz

Data modyfikacji: 2021-10-18 13:05:47


Inspektor nadzoru inwestorskiego – Rejon Dróg Wojewódzkich w Stalowej Woli


PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
35-105 Rzeszów, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a
tel. 17-860-94-55, fax. 17-869-94-56
 

OGŁOSZENIE O NABORZE

NR 17/2021

 

OFEROWANE STANOWISKO PRACY: Inspektor nadzoru inwestorskiego – Rejon Dróg Wojewódzkich w Stalowej Woli

MIEJSCE PRACY: siedziba RDW w Stalowej Woli i teren województwa podkarpackiego.

LICZBA WOLNYCH MIEJSC PRACY: 1

WYMIAR ETATU: pełny

 

 1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
 1. Wykształcenie: wyższe w zakresie budownictwa.
 2. Doświadczenie zawodowe – udokumentowany staż pracy zgodnie z wykształceniem wyższym min. 4 lata.
 3. Prawo jazdy kat. „B”.
 4. Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej.
 5. Umiejętność obsługi komputera w tym: edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny.
 6. Znajomość przepisów ustaw: o drogach publicznych, Prawo budowlane, Prawo wodne, Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o pracownikach samorządowych.
 7. Znajomość przepisów rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne ich i usytuowanie.
 1. WYMAGANIA DODATKOWE:
 1. Doświadczenie w pracy w administracji publicznej.
 2. Znajomość programu typu CAD.
 3. Umiejętność kosztorysowania.
 4. Doświadczenie w procesie realizacji inwestycji drogowej.
 5. Doświadczenie w kierowaniu robotami drogowymi.
 1. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:
 1. Prowadzenie spraw związanych z ochroną pasa drogowego.
 2. Prowadzenie spraw związanych z zamówienia publicznymi.
 3. Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na roboty systemem zleconym – przygotowanie przedmiarów.
 4. Nadzór inwestorski robót zleconych.
 5. Udział w dyżurach zimowego utrzymania dróg i pomiarach ruchu.
 6. Udział w aktualizacji ewidencji dróg, planów liniowych oznakowania pionowego i poziomego.
 7. Sporządzanie obowiązujących sprawozdań i współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi RDW.
 8. Prowadzenie spraw związanych z bieżącym i zimowym utrzymaniem dróg oraz szkodami powodziowymi (plany i sprawozdania).
 9. Inne sprawy zlecone przez Kierownika RDW.
 1. WARUNKI PRACY:
 1. praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
 2. zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 3. praca w siedzibie RDW Stalowa Wola i na terenie województwa podkarpackiego,
 4. pakiet socjalny.
 1. WYMAGANE DOKUMENTY:
 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór – załącznik nr 1 do ogłoszenia),
 2. list motywacyjny (z powołaniem się na nr naboru),
 3. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy zawodowej (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia),
 5. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach , umiejętnościach i uprawnieniach.
 1. INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie informuje, że pracownikiem samorządowym może zostać osoba spełniająca, oprócz wymogów wskazanych w pkt. 1 i 2, wymogi wskazane w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. 2019.1282), tj,:

 1. jest obywatelem polskim,
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

W związku z czym od kandydata, który pomyślnie przeszedł rekrutacje i z którym Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich będzie zamierzał zawrzeć umowę można żądać przedłożenia dodatkowych dokumentów lub złożenia oświadczeń potwierdzających spełnienie ww. wymogów. Ponadto jeżeli taki kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. 2019.1282.) będzie zobowiązany do przedłożenia kserokopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

WAŻNE !

Dane osobowe niezbędne w procesie rekrutacji przetwarzane są na podstawie Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. 2019.1282) oraz Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz. U. 2020.256) w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a ich nie podanie uniemożliwi uwzględnienia aplikacji złożonej w związku z procesem rekrutacji.

Dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych wykraczające poza dokumenty ustawowo niezbędne, będą przetwarzane wyłącznie za zgodą kandydata, wyrażoną na piśmie (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia).

INFORMACJA O MIEJSCU I TERMINIE SKŁDANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w siedzibie Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, pok. nr 30 lub przesłać pocztą na adres j.w. w terminie do dnia 29.10.2021 r. do godz. 15.00. Dokumenty, które wpłyną po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (17) 860 94 54.

UWAGI:

 • Informacja z listą kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń PZDW w Rzeszowie i stronie internetowej http://pzdw.pl/bip,
 • Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata bez podania przyczyn.

Administratorem danych osobowych jest Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów. Dane osobowe przetwarzane są w związku z prowadzonym postępowaniem rekrutacyjnym, w celu zatrudnienia kandydata na podstawie umowy o pracę lub na podstawie umowy cywilnoprawnej. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Administrator danych gwarantuje właściwą ochronę przetwarzanych danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do poprawiania i uzupełniania w przypadku zmiany. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. W przypadku podawania dodatkowych danych osobowych, które nie są wymagane przepisami prawa (art. 221 Kodeksu pracy) proszę o wyraźne wskazanie zgody na ich przetwarzanie, gdyż brak takiej zgody będzie skutkować nieuwzględnieniem aplikacji.

Załączniki do ogłoszenia o naborze:

Załącznik nr 1 - Kwestionariusz osobowy.
Załącznik nr 2 – Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza dane osobowe wymagane przepisami prawa.

DYREKTOR

mgr inż. Piotr Miąso