Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian: Specjalista – Rejon Dróg Wojewódzkich w Lubaczowie


Wersja: 5

Zmodyfikował: Sławomir Staszowski

Data modyfikacji: 2021-07-27 12:50:45


Specjalista – Rejon Dróg Wojewódzkich w Lubaczowie


PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH

35-105 RZESZÓW, ul. B. Żeleńskiego 19 a

tel. 17-860-94-55

fax. 17-869-94-56

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

NR 11/2021

 

OFEROWANE STANOWISKO PRACY: Specjalista – Rejon Dróg Wojewódzkich w Lubaczowie

 

MIEJSCE PRACY: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Rejon Dróg Wojewódzkich w Lubaczowie

 

LICZBA WOLNYCH MIEJSC PRACY: 1

WYMIAR ETATU: pełny

 

1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 1. Wykształcenie: wyższe o kierunku budownictwo w specjalności drogowej lub wykształcenie średnie techniczne o kierunku drogownictwo.
 2. Doświadczenie zawodowe:
  • udokumentowany staż pracy z wykształceniem wyższym minimum 4 lata,
  • udokumentowany staż pracy z wykształceniem średnim minimum 5 lat.
 3. Znajomość przebiegu procesu budowlanego oraz przepisów prawnych i technicznych w szczególności:
  • Prawo budowlane,
  • ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
  • znajomość ustawy o pracownikach samorządowych,
  • znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
  • znajomość ustawy o samorządzie województwa.
 4. Prawo jazdy kat. B.
 5. Umiejętność obsługi komputera w rym: edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny.

 

2. WYMAGANIA DODATKOWE:

 1. Doświadczenie w pracy w administracji publicznej.
 2. Znajomość programu AutoCad.
 3. Uprawnienia budowlane.

 

3. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

 1. Prowadzenie i aktualizacja ewidencji dróg i urządzeń drogowych.
 2. Prowadzenie spraw związanych z zadrzewieniem i usuwaniem zadrzewienia.
 3. Organizacja przebiegu informacji o powstałych przełomach i osuwiskach.
 4. Prowadzenie spraw związanych z ochroną dróg przed przełomami, koordynacja z sąsiednimi Rejonami.
 5. Terminowe i wnikliwe załatwianie skarg, wniosków dotyczących sieci drogowych i urządzeń drogowych.
 6. Prowadzenie spraw związanych z urządzeniami obcymi w obrębie drogi, skrzyżowania z innymi drogami, a w szczególności dotyczących urządzeń i nadzoru robót prowadzonych przez innych wykonawców w obrębie pasa drogowego.
 7. Przygotowywanie zezwoleń na umieszczanie urządzeń obcych i zajęcie pasa drogowego.
 8. Sporządzanie sprawozdań i planów z prowadzonych prac.
 9. Współpraca z odpowiednimi komórkami PZDW w Rzeszowie.
 10. Wykonywanie innych obowiązków powierzonych przez Kierownika Rejonu.

 

4. WARUNKI PRACY:

 1. praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
 2. zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 3. praca w PZDW Rzeszów - wyjazdy służbowe,
 4. pakiet socjalny.

 

5. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór – załącznik nr 1 do ogłoszenia),
 2. list motywacyjny (z powołaniem się na nr naboru),
 3. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy zawodowej (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia),
 5. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach , umiejętnościach i uprawnieniach.

 

6. INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

Jednocześnie Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie informuje, że pracownikiem może zostać osoba spełniająca, oprócz wymogów wskazanych w pkt 1 i 2, wymogi wskazane w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( j.t. Dz.U 2019.1282), tj,:

 1. jest obywatelem polskim,
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

W związku z czym od kandydata, który pomyślnie przeszedł rekrutacje i z którym Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich będzie zamierzał zawrzeć umowę można żądać przedłożenia dodatkowych dokumentów lub złożenia oświadczeń potwierdzających spełnienie ww. wymogów. Ponadto jeżeli taki kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( j.t. Dz.U 2019.1282.) będzie zobowiązany do przedłożenia kserokopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

WAŻNE !

Dane osobowe niezbędne w procesie rekrutacji przetwarzane są na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. 2019.1282) oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz. U. 2020.1320) w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a ich nie podanie uniemożliwi uwzględnienia aplikacji złożonej w związku z procesem rekrutacji.

Dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych wykraczające poza dokumenty ustawowo niezbędne, będą przetwarzane wyłącznie za zgodą kandydata, wyrażoną na piśmie (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia).

 

INFORMACJA O MIEJSCU I TERMINIE SKŁDANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w siedzibie Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie ul. B. Żeleńskiego 19 a, pok. Nr 30 lub przesłać pocztą na adres j.w. w terminie do dnia 28.07.2021 r. do godz. 15.00. Dokumenty, które wpłyną po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 017 860-94-54.

 

UWAGI:

 • Informacja z listą kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń PZDW w Rzeszowie i stronie internetowej www.pzdw.pl/bip,
 • Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata bez podania przyczyn.

 

Administratorem danych osobowych jest Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów. Dane osobowe przetwarzane są w związku z prowadzonym postępowaniem rekrutacyjnym, w celu zatrudnienia kandydata na podstawie umowy o pracę lub na podstawie umowy cywilnoprawnej. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Administrator danych gwarantuje właściwą ochronę przetwarzanych danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do poprawiania i uzupełniania w przypadku zmiany. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. W przypadku podawania dodatkowych danych osobowych, które nie są wymagane przepisami prawa (art. 221 Kodeksu pracy) proszę o wyraźne wskazanie zgody na ich przetwarzanie, gdyż brak takiej zgody będzie skutkować nieuwzględnieniem aplikacji.

 

Załączniki do ogłoszenia o naborze:

Załącznik nr 1 - Kwestionariusz osobowy.

Załącznik nr 2 – Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza dane osobowe wymagane przepisami prawa.

 

 

DYREKTOR

mgr inż. Piotr Miąso