Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian: Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – Rejon Dróg Wojewódzkich w Ustrzykach Dolnych


Wersja: 2

Zmodyfikował: Jacek Bieniasz

Data modyfikacji: 2024-02-27 14:39:41


Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – Rejon Dróg Wojewódzkich w Ustrzykach Dolnych


 

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH

35-105 Rzeszów, ul. T. Boya Żeleńskiego 19 a

tel. 17-860-94-55, fax. 17-860-94-56

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

NR 5/2024

 

OFEROWANE STANOWISKO PRACY: Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – Rejon Dróg Wojewódzkich w Ustrzykach Dolnych

MIEJSCE PRACY: Rejon Dróg Wojewódzkich w Ustrzykach Dolnych i teren województwa podkarpackiego

LICZBA WOLNYCH MIEJSC PRACY: 1

WYMIAR ETATU: pełny

1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 1. Wykształcenie wyższe o kierunku budownictwo w specjalności drogowej lub mostowej lub wykształcenie średnie techniczne o kierunku budownictwo lub drogownictwo.
 2. Udokumentowany staż pracy:
 • dla osób z wykształceniem wyższym min. 4 lata,
 • dla osób z wykształceniem średnim min. 6 lat.
 1. Uprawnienia budowlane.
 2. Prawo jazdy kat. „B”.
 3. Umiejętność obsługi komputera w tym: edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny.
 4. Znajomość przebiegu procesu budowlanego oraz przepisów prawnych i technicznych w szczególności ustawy Prawo budowlane i ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
 5. Znajomość ustawy o samorządzie województwa.
 6. Znajomość ustawy o pracownikach samorządowych.
 7. Znajomość kodeksu postępowania administracyjnego.
 8. Znajomość ustawy o drogach publicznych.

2. WYMAGANIA DODATKOWE:

 1. Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej lub mostowej.
 2. Doświadczenie w pracy w administracji publicznej.
 3. Doświadczenie w prowadzeniu, rozliczaniu lub projektowaniu robót budowlanych według obowiązujących przepisów.

3. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

 1. Przygotowanie przedmiarów robót w ramach bieżącego utrzymania dróg.
 2. Udział w realizacji projektów inwestycyjnych w tym monitorowanie i nadzorowanie przydzielonych inwestycji, wykonanie w tym zakresie wszelkich czynności będących zadaniami RDW wynikających z przepisów krajowych oraz FIDIC.
 3. Prowadzenie sprawozdawczości w zakresie realizacji przydzielonych inwestycji.
 4. Współpraca z wykonawcami inwestycji.
 5. Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru.
 6. Dokonywanie przeglądów i oceny dróg i mostów.
 7. Współpraca z odpowiednimi komórkami PZDW w Rzeszowie.

4. WARUNKI PRACY:

 1. praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
 2. zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 3. wynagrodzenie zasadnicze brutto od 4800,00 zł do 6000,00 zł + dodatek stażowy + dodatek funkcyjny.
 4. praca w siedzibie RDW Ustrzyki Dolne i na terenie województwa podkarpackiego,
 5. pakiet socjalny.

5. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór – załącznik nr 1 do ogłoszenia),
 2. list motywacyjny (z powołaniem się na nr naboru),
 3. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy zawodowej  (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia),
 5. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach i uprawnieniach.

6. INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie informuje, że pracownikiem może zostać osoba spełniająca, oprócz wymogów wskazanych w pkt 1 i 2, wymogi wskazane w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz.U 2022.530), tj.:

 1. jest obywatelem polskim,
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

W związku z czym od kandydata, który pomyślnie przeszedł rekrutacje i z którym Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich będzie zamierzał zawrzeć umowę można żądać przedłożenia dodatkowych dokumentów lub złożenia oświadczeń potwierdzających spełnienie ww. wymogów. Ponadto jeżeli taki kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz.U 2022.530) będzie zobowiązany do przedłożenia kserokopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

WAŻNE !

Dane osobowe niezbędne w procesie rekrutacji przetwarzane są na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. 2022.530) oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz. U. 2023.1465) w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a ich nie podanie uniemożliwi uwzględnienia aplikacji złożonej w związku z procesem rekrutacji.

Dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych wykraczające poza dokumenty ustawowo niezbędne, będą przetwarzane wyłącznie za zgodą kandydata, wyrażoną na piśmie (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia).

INFORMACJA O MIEJSCU I TERMINIE SKŁDANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w siedzibie Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, pok. Nr B4 lub przesłać pocztą na adres j.w. w terminie do dnia 12.03.2024 r. do godz. 15.00. Dokumenty, które wpłyną po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 17 860-94-54.

UWAGI:

 • Informacja z listą kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń PZDW w Rzeszowie i stronie internetowej www.pzdw.pl/bip ,
 • Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata bez podania przyczyn.

Administratorem danych osobowych jest Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów. Dane osobowe przetwarzane są w związku z prowadzonym postępowaniem rekrutacyjnym, w celu zatrudnienia kandydata na podstawie umowy o pracę lub na podstawie umowy cywilnoprawnej. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Administrator danych gwarantuje właściwą ochronę przetwarzanych danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do poprawiania i uzupełniania w przypadku zmiany. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. W przypadku podawania dodatkowych danych osobowych, które nie są wymagane przepisami prawa (art. 221 Kodeksu pracy) proszę o wyraźne wskazanie zgody na ich przetwarzanie, gdyż brak takiej zgody będzie skutkować nieuwzględnieniem aplikacji.

Załączniki do ogłoszenia o naborze:

Załącznik nr 1 – Kwestionariusz osobowy.

Załącznik nr 2 – Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza dane osobowe wymagane przepisami prawa.