Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian: Starszy referent – Wydział Inżynierii Ruchu


Wersja: 2

Zmodyfikował: Jacek Bieniasz

Data modyfikacji: 2022-11-25 15:25:13


Starszy referent – Wydział Inżynierii Ruchu


PODKARPACKI  ZARZĄD  DRÓG WOJEWÓDZKICH
35-105 RZESZÓW,  ul. B. Żeleńskiego 19 a

tel. 17-860-94-55
fax. 17-869-94-56

OGŁOSZENIE O NABORZE

NR 63/2022

OFEROWANE STANOWISKO PRACYStarszy referent – Wydział Inżynierii Ruchu

MIEJSCE PRACY: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie i teren województwa podkarpackiego.

LICZBA WOLNYCH MIEJSC PRACY:  1

WYMIAR ETATU:  pełny

1. WYMAGANIA  NIEZBĘDNE:

 1. Wykształcenie: wyższe o kierunku budownictwo lub średnie drogowe.
 2. Udokumentowany staż pracy – dla osób z wykształceniem średnim min. 2 lata.
 3. Prawo jazdy kat. „B”.
 4. Umiejętność obsługi komputera w tym: edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny.
 5. Znajomość przepisów ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego, Prawo o ruchu drogowym, ustawy o pracownikach samorządowych.

2. WYMAGANIA  DODATKOWE:

 1. Wykształcenie wyższe o kierunku budownictwo w specjalności drogowej, inżynieria ruchu drogowego.
 2. Doświadczenie w pracy w administracji publicznej.
 3. Znajomość programu  AutoCAD (GA znaki).

3. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

 1. Kontrola, analiza i ocena dróg i bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD).
 2. Opracowywanie okresowych informacji i inne źródła danych w tym zakresie o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach wojewódzkich.
 3. Opracowywanie analiz szczegółowych dla zagrożonych dróg wojewódzkich i miejsc szczególnie niebezpiecznych na tych drogach.
 4. Uzgadnianie zasad korzystania z przystanków komunikacji publicznej zlokalizowanych przy drogach wojewódzkich.
 5. Kontrola realizowanych przez jednostki terenowe robót w zakresie oznakowania poziomego                          i pionowego na drogach wojewódzkich, wyjazdy w teren.
 6. Nadzór nad Rejonami w zakresie wprowadzonych zmian okresowych i stałych w organizacji ruchu, zgodnie z zatwierdzonymi projektami.
 7. Współdziałanie z Departamentem Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego oraz Policją w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i organizacji ruchu.
 8. Rozpatrywanie wniosków wpływających do Wydziału z zakresu BRD oraz zmiany oznakowania.
 9. Organizacja posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
 10. Wprowadzenie danych do systemu informatycznego PZDW w formie określonej obowiązującymi przepisami.

4. WARUNKI PRACY:

 1. praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
 2. zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 3. wynagrodzenie zasadnicze brutto od 3500,00 zł do 4700,00 zł + dodatek stażowy,
 4. praca w siedzibie  PZDW Rzeszów  i teren województwa podkarpackiego,
 5. pakiet socjalny.

5. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór – załącznik nr 1 do ogłoszenia),
 2. list motywacyjny (z powołaniem się na nr naboru),
 3. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy zawodowej (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia),
 5. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach , umiejętnościach i uprawnieniach.

6. INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie informuje, że pracownikiem może zostać osoba spełniająca, oprócz wymogów wskazanych w pkt 1 i 2, wymogi wskazane w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz.U 2022.530), tj,:

 1. jest obywatelem polskim,
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

W związku z czym od kandydata, który pomyślnie przeszedł rekrutacje i z którym Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich będzie zamierzał zawrzeć umowę można żądać przedłożenia dodatkowych dokumentów lub złożenia oświadczeń potwierdzających spełnienie ww. wymogów. Ponadto jeżeli taki kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz.U 2022.530) będzie zobowiązany do przedłożenia kserokopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

WAŻNE !

Dane osobowe niezbędne w procesie rekrutacji przetwarzane są na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. 2022.530) oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz. U. 2020.1320) w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a ich nie podanie uniemożliwi uwzględnienia aplikacji złożonej w związku z procesem rekrutacji.

Dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych wykraczające poza dokumenty ustawowo niezbędne, będą przetwarzane wyłącznie za zgodą kandydata, wyrażoną na piśmie (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia).

INFORMACJA O MIEJSCU I TERMINIE SKŁDANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w siedzibie Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie ul. B. Żeleńskiego 19 a, pok. Nr B4 lub przesłać pocztą na adres j.w. w terminie do dnia 12.12.2022 r. do godz. 15.00. Dokumenty, które wpłyną po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane.  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.  017 860-94-54.

UWAGI:

 • Informacja z listą kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń PZDW w Rzeszowie i stronie internetowej www.bip.pzdw.pl,
 • Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata bez podania przyczyn.

Administratorem danych osobowych jest Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów. Dane osobowe przetwarzane są w związku z prowadzonym postępowaniem rekrutacyjnym,  w celu zatrudnienia kandydata na  podstawie umowy o pracę lub na podstawie umowy cywilnoprawnej. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Administrator danych  gwarantuje właściwą ochronę przetwarzanych danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do poprawiania i uzupełniania w przypadku zmiany. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. W przypadku podawania dodatkowych danych osobowych, które nie są wymagane przepisami prawa (art. 221 Kodeksu pracy) proszę o wyraźne wskazanie zgody na ich przetwarzanie, gdyż brak takiej zgody będzie skutkować nieuwzględnieniem aplikacji.

Załączniki do ogłoszenia o naborze:

Załącznik nr 1 -- Kwestionariusz osobowy.

Załącznik nr 2 – Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających  poza  dane osobowe wymagane przepisami prawa.