Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian: Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – Rejon Dróg Wojewódzkich w Lubaczowie


Wersja: 1

Zmodyfikował: Jacek Bieniasz

Data modyfikacji: 2022-04-01 15:01:57


Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – Rejon Dróg Wojewódzkich w Lubaczowie


PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
35-105 Rzeszów, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a
tel. 17-860-94-55, fax. 17-869-94-56
 

OGŁOSZENIE O NABORZE

NR 16/2022

 

OFEROWANE STANOWISKO PRACY: Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – Rejon Dróg Wojewódzkich w Lubaczowie.

MIEJSCE PRACY: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich - RDW Lubaczów.

LICZBA WOLNYCH MIEJSC PRACY: 1

WYMIAR ETATU: pełny

 

 1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
 1. Wykształcenie: wyższe w zakresie budownictwa o kierunku budownictwo w specjalności drogowej lub mostowej lub wykształcenie średnie techniczne o profilu drogowym.
 2. Doświadczenie zawodowe – udokumentowany staż pracy zgodnie z wykształceniem wyższym min. 5 lat zgodnie z wykształceniem średnim min. 8 lat.
 3. Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej.
 4. Prawo jazdy kat. „B”.
 5. Umiejętność obsługi komputera w tym: edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny,
 6. Znajomość przepisów ustaw: o drogach publicznych, Prawo budowlane, o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, Kodeks postępowania administracyjnego, o samorządzie województwa, o pracownikach samorządowych.
 1. WYMAGANIA DODATKOWE:
 1. Doświadczenie w pracy w administracji publicznej.
 2. Znajomość programu AutoCAD.
 1. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:
  1. Opracowanie planów utrzymania i modernizacja obiektów mostowych.
  2. Dokonywanie przeglądów podstawowych obiektów mostowych.
  3. Prowadzenie i aktualizacja ewidencji obiektów mostowych oraz nadzór nad realizacją  przeglądów bieżących wykonywanych  przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
  4. Wnioskowanie przeglądów szczegółowych, specjalnych obiektów mostowych i uczestniczenie w tych przeglądach.
  5. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w zakresie dróg i mostów.
  6. Sporządzanie planów bieżącego utrzymania dróg, mostów, odnów i remontów.
  7. Przygotowanie przedmiarów robót  i  kosztorysów na roboty bieżącego utrzymania dróg i mostów.
  8.  Przygotowanie i sporządzanie  sprawozdań  z prac bieżącego utrzymania dróg i mostów w zakresie realizacji przydzielonych inwestycji.
  9.  Koordynowanie przeciwpowodziowej i przeciwlodowej ochrony dróg i mostów na terenie Rejonu Dróg i ewidencjonowanie szkód  powodziowych.
  10. Prowadzenie  i aktualizacja ewidencji  pozwoleń wodnoprawnych.
  11. Współpraca z innymi pracownikami  oraz wydziałami PZDW w Rzeszowie.
  12. Wykonywanie innych  obowiązków powierzonych przez Kierownika Rejonu.
 1. WARUNKI PRACY:
 1. praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
 2. zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 3. praca w siedzibie RDW Lubaczów i na terenie województwa  podkarpackiego.
 4. pakiet socjalny.
 1. WYMAGANE DOKUMENTY:
 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór – załącznik nr 1 do ogłoszenia),
 2. list motywacyjny (z powołaniem się na nr naboru),
 3. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy zawodowej (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia),
 5. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach , umiejętnościach i uprawnieniach.
 1. INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie informuje, że pracownikiem samorządowym może zostać osoba spełniająca, oprócz wymogów wskazanych w pkt. 1 i 2, wymogi wskazane w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. 2022.530), tj,:

 1. jest obywatelem polskim,
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

W związku z czym od kandydata, który pomyślnie przeszedł rekrutacje i z którym Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich będzie zamierzał zawrzeć umowę można żądać przedłożenia dodatkowych dokumentów lub złożenia oświadczeń potwierdzających spełnienie ww. wymogów. Ponadto jeżeli taki kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. 2022.530) będzie zobowiązany do przedłożenia kserokopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

WAŻNE !

Dane osobowe niezbędne w procesie rekrutacji przetwarzane są na podstawie Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. 2022.530) oraz Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz. U. 2020.1320) w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a ich nie podanie uniemożliwi uwzględnienia aplikacji złożonej w związku z procesem rekrutacji.

Dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych wykraczające poza dokumenty ustawowo niezbędne, będą przetwarzane wyłącznie za zgodą kandydata, wyrażoną na piśmie (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia).

INFORMACJA O MIEJSCU I TERMINIE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w siedzibie Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, pok. nr B4 lub przesłać pocztą na adres j.w. w terminie do dnia 15.04.2022 r. do godz. 15.00. Dokumenty, które wpłyną po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (17) 860 94 54.

UWAGI:

 • Informacja z listą kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń PZDW w Rzeszowie i stronie internetowej http://pzdw.pl/bip,
 • Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata bez podania przyczyn.

Administratorem danych osobowych jest Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów. Dane osobowe przetwarzane są w związku z prowadzonym postępowaniem rekrutacyjnym, w celu zatrudnienia kandydata na podstawie umowy o pracę lub na podstawie umowy cywilnoprawnej. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Administrator danych gwarantuje właściwą ochronę przetwarzanych danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do poprawiania i uzupełniania w przypadku zmiany. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. W przypadku podawania dodatkowych danych osobowych, które nie są wymagane przepisami prawa (art. 221 Kodeksu pracy) proszę o wyraźne wskazanie zgody na ich przetwarzanie, gdyż brak takiej zgody będzie skutkować nieuwzględnieniem aplikacji.

Załączniki do ogłoszenia o naborze:

Załącznik nr 1 - Kwestionariusz osobowy.
Załącznik nr 2 – Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza dane osobowe wymagane przepisami prawa.

DYREKTOR

     mgr inż. Piotr Miąso