Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian: Specjalista – Wydział Finansowo-Księgowy


Wersja: 1

Zmodyfikował: Jacek Bieniasz

Data modyfikacji: 2021-10-22 14:45:20


Specjalista – Wydział Finansowo-Księgowy


PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
35-105 Rzeszów, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a
tel. 17-860-94-55, fax. 17-869-94-56
OGŁOSZENIE O NABORZE

NR 20/2021

 

OFEROWANE STANOWISKO PRACY: Specjalista – Wydział Finansowo-Księgowy.

MIEJSCE PRACY: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.    

LICZBA WOLNYCH MIEJSC PRACY: 1

WYMIAR ETATU: pełny

 1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
 1. Wykształcenie: wyższe lub średnie o profilu ekonomicznym.
 2. Doświadczenie zawodowe – udokumentowany staż pracy min.  8 lat na stanowisku związanym  z prowadzeniem spraw finansowo-księgowych, potwierdzona praktyka w dziale finansowo-księgowym          w jednostce budżetowej.
 3. Umiejętność obsługi komputera w tym: edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny.
 4. Umiejętność obsługi programów finansowo-księgowych.
 5. Znajomość przepisów ustaw:
  • o pracownikach samorządowych,
  • Kodeks postępowania administracyjnego,
  • o finansach publicznych,
  • o rachunkowości.
 6. Znajomość przepisów rozporządzenia Ministra Finansów:
 • w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
 • rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej.
 1. WYMAGANIA DODATKOWE:

 

 1. Umiejętność obsługi programu finansowo-księgowego Asseco WAPRO.
 2. Umiejętność obsługi programu BEST Asseco WAPRO.
 3. Znajomość obsługi systemu bankowości elektronicznej.

 

 1. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:
  1. Prowadzenie syntetycznej i analitycznej ewidencji składników mienia Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich tj. środków trwałych/grunty, budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej, urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu, inne środki trwałe.
  2. Obsługa księgowa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
  3. Sporządzanie sprawozdawczości z zakresu prowadzonej ewidencji.
  4. Prowadzenie ewidencji księgowej w zakresie dochodów budżetowych.
  5. Księgowanie i rozliczanie realizowanych zadań inwestycyjnych.
  6. Wykonywanie czynności finansowych z wykorzystaniem Bankowości Elektronicznej tj. terminowe dokonywanie przelewów z zakresu wydatków majątkowych.
  7. Uzgadnianie okresowe sald dotyczących środków trwałych, środków trwałych w budowie z wydziałami merytorycznymi PZDW.
  8. Przygotowywanie raportów o stanie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego, GUS-u i innych instytucji.
  9. Potwierdzanie i weryfikacja sald.
  10. Udział w rozliczaniu inwentaryzacji.
  11. Opracowywanie projektów dokumentacji wewnętrznej (pism, instrukcji, zarządzeń).
  12. Sporządzanie sprawozdań budżetowych w zakresie dochodów.
  13. Współdziałanie w sporządzaniu sprawozdań finansowych.
  14. Współdziałanie w bieżącej aktualizacji i wdrożeniu zmieniających się przepisów dotyczących księgowości budżetowej.
  15. Przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych z zakresu wykonywanych czynności. 
 1. WARUNKI PRACY:
 1. praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
 2. zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 3. praca  wykonywana w siedzibie  PZDW,
 4. pakiet socjalny.
 1. WYMAGANE DOKUMENTY:
 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór – załącznik nr 1 do ogłoszenia),
 2. list motywacyjny (z powołaniem się na nr naboru),
 3. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy zawodowej (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia),
 5. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach , umiejętnościach i uprawnieniach.
 1. INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych      w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie informuje, że pracownikiem samorządowym może zostać osoba spełniająca, oprócz wymogów wskazanych w pkt. 1 i 2, wymogi wskazane w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. 2019.1282), tj,:

 1. jest obywatelem polskim,
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

W związku z czym od kandydata, który pomyślnie przeszedł rekrutacje i z którym Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich będzie zamierzał zawrzeć umowę można żądać przedłożenia dodatkowych dokumentów lub złożenia oświadczeń potwierdzających spełnienie ww. wymogów. Ponadto jeżeli taki kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. 2019.1282.) będzie zobowiązany do przedłożenia kserokopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

WAŻNE !

Dane osobowe niezbędne w procesie rekrutacji przetwarzane są na podstawie Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. 2019.1282) oraz Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz. U. 2020.256) w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a ich nie podanie uniemożliwi uwzględnienia aplikacji złożonej w związku z procesem rekrutacji.

Dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych wykraczające poza dokumenty ustawowo niezbędne, będą przetwarzane wyłącznie za zgodą kandydata, wyrażoną na piśmie (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia).

INFORMACJA O MIEJSCU I TERMINIE SKŁDANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w siedzibie Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, pok. nr 30 lub przesłać pocztą na adres j.w. w terminie do dnia 3.11.2021 r. do godz. 15.00. Dokumenty, które wpłyną po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (17) 860 94 54.

UWAGI:

 • Informacja z listą kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń PZDW w Rzeszowie i stronie internetowej http://pzdw.pl/bip,
 • Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata bez podania przyczyn.

Administratorem danych osobowych jest Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów. Dane osobowe przetwarzane są w związku z prowadzonym postępowaniem rekrutacyjnym, w celu zatrudnienia kandydata na podstawie umowy o pracę lub na podstawie umowy cywilnoprawnej. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Administrator danych gwarantuje właściwą ochronę przetwarzanych danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do poprawiania i uzupełniania w przypadku zmiany. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. W przypadku podawania dodatkowych danych osobowych, które nie są wymagane przepisami prawa (art. 221 Kodeksu pracy) proszę o wyraźne wskazanie zgody na ich przetwarzanie, gdyż brak takiej zgody będzie skutkować nieuwzględnieniem aplikacji.

Załączniki do ogłoszenia o naborze:

Załącznik nr 1 - Kwestionariusz osobowy.
Załącznik nr 2 – Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza dane osobowe wymagane przepisami prawa.

DYREKTOR

     mgr inż. Piotr Miąso