Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian: Specjalista – Wydział Finansowo-Księgowy


Wersja: 1

Zmodyfikował: Jacek Bieniasz

Data modyfikacji: 2021-08-26 15:51:18


Specjalista – Wydział Finansowo-Księgowy


35-105 RZESZÓW,  ul. B. Żeleńskiego 19 a

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH

35-105 RZESZÓW,  ul. B. Żeleńskiego 19 a

tel. 17-860-94-55

fax. 17-869-94-56

OGŁOSZENIE O NABORZE   NR 13/2021

 

OFEROWANE STANOWISKO PRACYSpecjalista – Wydział Finansowo-Księgowy

MIEJSCE PRACY: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

LICZBA WOLNYCH MIEJSC PRACY:  1

WYMIAR ETATU:  pełny

1. WYMAGANIA  NIEZBĘDNE:

 1. Wykształcenie: studia wyższe ekonomiczne lub studia podyplomowe ekonomiczne  lub średnie   o profilu ekonomicznym.
 2. Doświadczenie zawodowe – minimum 10 letni staż pracy na stanowisku związanym z prowadzeniem spraw finansowo-księgowych, potwierdzona praktyka w dziale finansowo- księgowym w jednostce budżetowej.
 3. Umiejętność obsługi komputera w tym: edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny.
 4. Znajomość przepisów:
 • ustawy o pracownikach samorządowych,
 • ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
 • ustawy o finansach publicznych,
 • ustawy o rachunkowości,
 • rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
 • znajomość rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

2. WYMAGANIA  DODATKOWE:

 1. Umiejętność obsługi programu finansowo-księgowego Asseco WAPRO
 2. Umiejętność obsługi programu BEST Asseco WAPRO.
 3. Znajomość obsługi systemu bankowości elektronicznej.

3. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

 1. Prowadzenie syntetycznej i analitycznej ewidencji składników mienia Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich tj. środków trwałych/grunty, budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej, urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu, inne środki trwałe.
 2. Obsługa księgowa zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
 3. Sporządzanie sprawozdawczości z zakresu prowadzonej ewidencji.
 4. Prowadzenie ewidencji księgowej w zakresie dochodów budżetowych.
 5.  Księgowanie i rozliczanie realizowanych zadań inwestycyjnych.
 6. Wykonywanie czynności finansowych z wykorzystaniem Bankowości Elektronicznej tj. terminowe dokonywanie przelewów z zakresu wydatków majątkowych.
 7. Uzgadnianie okresowe sald dot. środków trwałych, środków trwałych w budowie z Wydziałami Merytorycznymi  PZDW.
 8. Przygotowanie raportów o stanie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego, GUS-u, i innych instytucji.
 9.  Potwierdzanie i weryfikacja sald.
 10. Udział w rozliczaniu inwentaryzacji.
 11. Opracowywanie projektów dokumentacji wewnętrznej(pism, instrukcji, zarządzeń).
 12. Współdziałanie w bieżącej aktualizacji i wdrożeniu zmieniających się przepisów dotyczących księgowości budżetowej.
 13. Przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych z zakresu wykonywanych czynności.
 1. WARUNKI PRACY:
 1. praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
 2. zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 3. praca w PZDW Rzeszów,
 4. pakiet socjalny.
 1. WYMAGANE DOKUMENTY:
 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór – załącznik nr 1 do ogłoszenia),
 2. list motywacyjny (z powołaniem się na nr naboru),
 3. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy zawodowej  (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia),
 5. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach i uprawnieniach.
 1. INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie informuje, że pracownikiem samorządowym może zostać osoba spełniająca, oprócz wymogów wskazanych w pkt 1 i 2, wymogi wskazane w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz.U 2019.1282), tj,:

 1. jest obywatelem polskim,
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

W związku z czym od kandydata, który pomyślnie przeszedł rekrutacje i z którym Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich będzie zamierzał zawrzeć umowę można żądać przedłożenia dodatkowych dokumentów lub złożenia oświadczeń potwierdzających spełnienie ww. wymogów. Ponadto jeżeli taki kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz.U 2019.1282.) będzie zobowiązany do przedłożenia kserokopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

WAŻNE !

Dane osobowe niezbędne w procesie rekrutacji przetwarzane są na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. 2019.1282) oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz. U. 2020.256) w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a ich nie podanie uniemożliwi uwzględnienia aplikacji złożonej w związku z procesem rekrutacji.

Dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych wykraczające poza dokumenty ustawowo niezbędne, będą przetwarzane wyłącznie za zgodą kandydata, wyrażoną na piśmie (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia).

INFORMACJA O MIEJSCU I TERMINIE SKŁDANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w siedzibie Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie ul. B. Żeleńskiego 19 a, pok. Nr 30 lub przesłać pocztą na adres j.w. w terminie do dnia  15.09.2021 r. do godz. 15.00. Dokumenty, które wpłyną po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane.  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.  017 860-94-54.

UWAGI:

 • Informacja z listą kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń PZDW w Rzeszowie i stronie internetowej www.bip.pzdw.pl,
 • Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata bez podania przyczyn.

Administratorem danych osobowych jest Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów. Dane osobowe przetwarzane są w związku z prowadzonym postępowaniem rekrutacyjnym,  w celu zatrudnienia kandydata na  podstawie umowy o pracę lub na podstawie umowy cywilnoprawnej. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Administrator danych  gwarantuje właściwą ochronę przetwarzanych danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do poprawiania i uzupełniania w przypadku zmiany. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. W przypadku podawania dodatkowych danych osobowych, które nie są wymagane przepisami prawa (art. 221 Kodeksu pracy) proszę o wyraźne wskazanie zgody na ich przetwarzanie, gdyż brak takiej zgody będzie skutkować nieuwzględnieniem aplikacji.

Załączniki do ogłoszenia o naborze:

Załącznik nr 1 -  Kwestionariusz osobowy.

Załącznik nr 2 – Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających  poza  dane osobowe wymagane przepisami prawa.