Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian: Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – Rejon Dróg Wojewódzkich w Mielcu


Wersja: 1

Zmodyfikował: Sławomir Staszowski

Data modyfikacji: 2023-11-28 11:08:07


Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – Rejon Dróg Wojewódzkich w Mielcu


PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
35-105 Rzeszów, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a
tel. 17-860-94-55, fax. 17-860-94-56

 

OGŁOSZENIE O NABORZE
NR 36/2023

 

OFEROWANE STANOWISKO PRACY: Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – Rejon Dróg Wojewódzkich w Mielcu

MIEJSCE PRACY: Rejon Dróg Wojewódzkich w Mielcu i teren województwa podkarpackiego

LICZBA WOLNYCH MIEJSC PRACY: 1

WYMIAR ETATU: pełny

 

1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 1. Wykształcenie wyższe o kierunku budownictwo w specjalności drogowej lub mostowej lub wykształcenie średnie techniczne.
 2. Udokumentowany staż pracy:
 • dla osób z wykształceniem wyższym min. 4 lata,
 • dla osób z wykształceniem średnim min. 6 lat.
 1. Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności drogowej.
 2. Prawo jazdy kat. „B”.
 3. Umiejętność obsługi komputera w tym: edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny.
 4. Znajomość ustaw: o drogach publicznych, prawo budowlane i ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
 5. Znajomość kodeksu postępowania administracyjnego.
 6. Znajomość ustawy o samorządzie województwa.
 7. Znajomość ustawy o pracownikach samorządowych.

2. WYMAGANIA DODATKOWE:

 1. Znajomość programu AutoCad.
 2. Doświadczenie w pracy w administracji publicznej.

3. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

 1. Dokonywanie objazdów dróg oraz prowadzenie dzienników objazdów oraz czynności służby liniowej.
 2. Nadzorowanie robót utrzymaniowych prac brygady patrolowo interwencyjnej, rozlicznie robót pracy sprzętu i zużycia materiałów (karty pracy, raporty, sprawozdania).
 3. Sporządzanie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich i innych niezbędnych dokumentów w zakresie robót remontowych, utrzymaniowych, przebudów, odnów dróg wraz z chodnikami.
 4. Uczestnictwo w komisjach odbiorowych robót zleconych.
 5. Kontrola bieżąca stanu dróg, obiektów inżynierskich w zakresie oznakowania poziomego i pionowego, stanu nawierzchni poboczy, odwodnienia, urządzeń zabezpieczających, wnoszenie uwag, zmian i wniosków.
 6. Bezpośredni nadzór nad eksploatacją sprzętu, maszyn, środków transportowych używanych przez Bazę Materiałową w Zawadzie.
 7. Nadzór nad zimowym utrzymaniem dróg (dyżury, praca sprzętu, zużycie materiałów) przygotowanie sprzętu do akcji zimowej, planowanie ilości zakupów materiałów na poszczególne sezony zimowe.
 8. Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad funkcjonowaniem Bazy Zawada, zgłaszanie potrzeb remontowych budynków, budowli itp.
 9. Prowadzenie Nadzoru Inwestorskiego nad pracami wykonywanymi na terenie Rejonu dróg Wojewódzkich w Mielcu.
 10. Współpraca z innymi stanowiskami w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Mielcu.
 11. Reagowanie na sytuacje awaryjne na drogach, oznakowanie miejsc niebezpiecznych, usuwanie awarii w przypadkach zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 12. Prowadzenie ewidencji czasu pracy przy zimowym utrzymaniu.
 13. Praca dyżurnych, praca sprzętu i przekazywanie raportu do kierownika RDW Mielec.
 14. Uczestnictwo w przeglądach mostów i wiaduktów, oraz przepustów na terenie RDW Mielec.
 15. Wykonywanie innych prac zleconych przez kierownika RDW Mielec.

4. WARUNKI PRACY:

 1. praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
 2. zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 3. oferowane wynagrodzenie zasadnicze brutto od 5500,00 zł do 6000,00 zł + dodatek stażowy + dodatek funkcyjny.
 4. praca w siedzibie RDW Mielec i na terenie województwa podkarpackiego,
 5. pakiet socjalny.

5. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór – załącznik nr 1 do ogłoszenia),
 2. list motywacyjny (z powołaniem się na nr naboru),
 3. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy zawodowej (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia),
 5. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach i uprawnieniach.

6. INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie informuje, że pracownikiem może zostać osoba spełniająca, oprócz wymogów wskazanych w pkt 1 i 2, wymogi wskazane w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz.U 2022.530), tj.:

 1. jest obywatelem polskim,
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

W związku z czym od kandydata, który pomyślnie przeszedł rekrutacje i z którym Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich będzie zamierzał zawrzeć umowę można żądać przedłożenia dodatkowych dokumentów lub złożenia oświadczeń potwierdzających spełnienie ww. wymogów. Ponadto jeżeli taki kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz.U 2022.530) będzie zobowiązany do przedłożenia kserokopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

WAŻNE !

Dane osobowe niezbędne w procesie rekrutacji przetwarzane są na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. 2022.530) oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz. U. 2023.1465) w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a ich nie podanie uniemożliwi uwzględnienia aplikacji złożonej w związku z procesem rekrutacji.

Dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych wykraczające poza dokumenty ustawowo niezbędne, będą przetwarzane wyłącznie za zgodą kandydata, wyrażoną na piśmie (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia).

INFORMACJA O MIEJSCU I TERMINIE SKŁDANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w siedzibie Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, pok. Nr B4 lub przesłać pocztą na adres j.w. w terminie do dnia 10.12.2023 r. do godz. 15.00. Dokumenty, które wpłyną po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 17 860-94-54.

UWAGI:

 • Informacja z listą kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń PZDW w Rzeszowie i stronie internetowej www.pzdw.pl/bip,
 • Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata bez podania przyczyn.

Administratorem danych osobowych jest Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów. Dane osobowe przetwarzane są w związku z prowadzonym postępowaniem rekrutacyjnym, w celu zatrudnienia kandydata na podstawie umowy o pracę lub na podstawie umowy cywilnoprawnej. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Administrator danych gwarantuje właściwą ochronę przetwarzanych danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do poprawiania i uzupełniania w przypadku zmiany. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. W przypadku podawania dodatkowych danych osobowych, które nie są wymagane przepisami prawa (art. 221 Kodeksu pracy) proszę o wyraźne wskazanie zgody na ich przetwarzanie, gdyż brak takiej zgody będzie skutkować nieuwzględnieniem aplikacji.

 

Załączniki do ogłoszenia o naborze:

Załącznik nr 1 – Kwestionariusz osobowy.

Załącznik nr 2 – Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza dane osobowe wymagane przepisami prawa.