Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian: Specjalista – Stanowisko ds. Technologii


Wersja: 1

Zmodyfikował: Jacek Bieniasz

Data modyfikacji: 2023-08-18 14:30:22


Specjalista – Stanowisko ds. Technologii


PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
35-105 Rzeszów, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a
tel. 17-860-94-55, fax. 17-860-94-56

 

OGŁOSZENIE O NABORZE
NR 27/2023

 

OFEROWANE STANOWISKO PRACY: Specjalista – Stanowisko ds. Technologii

MIEJSCE PRACY: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie i teren województwa podkarpackiego

LICZBA WOLNYCH MIEJSC PRACY: 1

WYMIAR ETATU: pełny

 1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
 1. Wykształcenie: minimum średnie techniczne, preferowane wyższe techniczne, w tym w szczególności na kierunku budownictwo lub inżynieria materiałowa.
 2. Udokumentowany staż pracy min. 5 lat.
 3. Czynne prawo jazdy kat. ”B”.
 4. Doświadczenie na podobnym stanowisku pracy i/lub Główny Technolog, Technolog, Inspektor Nadzoru ds. materiałowych, Główny Specjalista ds. technologii i materiałów, Kierownik Laboratorium, Naczelnik Wydziału Technologii.
 5. Doświadczenie na stanowisku odpowiadającemu naborowi dla dróg klasy minimum G – min. 4 inwestycje.
 6. Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności: MS Excel, MS Word.
 7. Znajomość zagadnień z zakresu budowy dróg i obiektów inżynierskich oraz technologii ich wykonania.
 8. Umiejętność oceny jakości i stanu nawierzchni jezdni oraz konstrukcji obiektów inżynierskich, w tym rodzajów uszkodzeń i ich genezy.
 9. Umiejętność doboru, analizy i weryfikacji konstrukcji nawierzchni, w tym metodą mechanistyczno-empiryczną.
 10. Znajomość przepisów:
  • rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych,
  • ustawy o drogach publicznych,
  • ustawy Prawo Budowlane,
  • ustawy o pracownikach samorządowych,
  • ustawy o samorządzie województwa

2. WYMAGANIA DODATKOWE:

 1. Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej i/lub mostowej.
 2. Minimum 3-letni staż pracy na stanowisku odpowiadającemu naborowi.
 3. Doświadczenie na stanowisku inspektora nadzoru robót drogowych i/lub mostowych.
 4. Doświadczenie w pracy w administracji publicznej.
 5. Umiejętność obsługi programu AutoCAD lub jego odpowiednika.
 6. Znajomość norm branżowych i wytycznych technicznych w zakresie materiałów budowlanych stosowanych w drogownictwie i budownictwie mostowym oraz wytycznych wykonywania badań.
 7. Umiejętność obsługi programu do modelowania i wymiarowania konstrukcji nawierzchni.
 8. Doświadczenie w prowadzeniu laboratoryjnych oraz terenowych badań nawierzchni drogowych, podbudów i podłoża gruntowego.
 9. Znajomość zagadnień z zakresu badania drogowych obiektów mostowych pod statycznym i dynamicznym próbnym obciążeniem.
 10. Znajomość zagadnień z zakresu geotechniki i geologii w odniesieniu do technologii budowy inwestycji liniowych oraz obiektów inżynierskich.
 11. Umiejętność określenia właściwości geotechnicznych gruntów, kwalifikacji do grupy nośności, oceny wskaźnika zagęszczenia gruntu oraz nośności podłoża gruntowego.
 12. Znajomość języka angielskiego, w tym technicznego.
 13. Umiejętność analitycznego myślenia.
 14. Dobra organizacja pracy, sumienność, dokładność.

3. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

 1. Przygotowywanie i aktualizacja wytycznych technicznych, standardów budowy i przebudowy oraz remontów dróg we współpracy z komórkami organizacyjnymi.
 2. Opiniowanie rozwiązań technologicznych ze szczególnym uwzględnieniem projektowania konstrukcji na drogach oraz nadzorowanie ich realizacji.
 3. Opiniowanie wniosków o odstępstwa od warunków technicznych w zakresie budowy dróg.
 4. Opiniowanie nowych technologii oraz nowoczesnych rozwiązań w drogownictwie, występowanie z propozycjami ich wdrażania.
 5. Opiniowanie zmian technologicznych w stosunku do rozwiązań zawartych w projekcie budowlanym proponowanych przez wykonawców robót.
 6. Współpraca z komórkami organizacyjnymi w szczególności w zakresie prowadzenia badań laboratoryjnych.
 7. Współpraca z jednostkami administracji państwowej i samorządowej, jednostkami naukowo – badawczymi i laboratoriami drogowymi w zakresie technologii robót drogowych i obiektów inżynierskich.
 8. Współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie przygotowywania materiałów przetargowych.
 9. Uczestnictwo w Radach Projektu, Radach Budowy, Naradach Koordynacyjnych, ZOPI i innych spotkaniach technicznych we współpracy z komórkami organizacyjnymi w miarę zgłaszanej przez nie problematyki dotyczącej kwestii technologicznych.
 10. Udział w seminariach, szkoleniach i konferencjach dotyczących technologii.
 11. Uczestnictwo w naradach i spotkaniach dotyczących działań realizowanych przez PZDW.

4. WARUNKI PRACY:

 1. praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
 2. zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 3. praca wykonywana w siedzibie PZDW i na terenie województwa podkarpackiego,
 4. pakiet socjalny.

5. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór – załącznik nr 1 do ogłoszenia),
 2. list motywacyjny (z powołaniem się na nr naboru),
 3. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy zawodowej (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia),
 5. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach i uprawnieniach.

6. INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie informuje, że pracownikiem może zostać osoba spełniająca, oprócz wymogów wskazanych w pkt 1 i 2, wymogi wskazane w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz.U 2022.530), tj.:

 1. jest obywatelem polskim,
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

W związku z czym od kandydata, który pomyślnie przeszedł rekrutacje i z którym Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich będzie zamierzał zawrzeć umowę można żądać przedłożenia dodatkowych dokumentów lub złożenia oświadczeń potwierdzających spełnienie ww. wymogów. Ponadto jeżeli taki kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz.U 2022.530.) będzie zobowiązany do przedłożenia kserokopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

WAŻNE !

Dane osobowe niezbędne w procesie rekrutacji przetwarzane są na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. 2022.530) oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz. U. 2022.1510 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a ich nie podanie uniemożliwi uwzględnienia aplikacji złożonej w związku z procesem rekrutacji.

Dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych wykraczające poza dokumenty ustawowo niezbędne, będą przetwarzane wyłącznie za zgodą kandydata, wyrażoną na piśmie (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia).

INFORMACJA O MIEJSCU I TERMINIE SKŁDANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w siedzibie Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, pok. B4 lub przesłać pocztą na adres j.w. w terminie do dnia 01.09.2023 r. do godz. 15.00. Dokumenty, które wpłyną po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 17 860-94-54.

UWAGI:

 • Informacja z listą kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń PZDW w Rzeszowie i stronie internetowej www.pzdw.pl/bip,
 • Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata bez podania przyczyn.

Administratorem danych osobowych jest Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów. Dane osobowe przetwarzane są w związku z prowadzonym postępowaniem rekrutacyjnym, w celu zatrudnienia kandydata na podstawie umowy o pracę lub na podstawie umowy cywilnoprawnej. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Administrator danych gwarantuje właściwą ochronę przetwarzanych danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do poprawiania i uzupełniania w przypadku zmiany. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. W przypadku podawania dodatkowych danych osobowych, które nie są wymagane przepisami prawa (art. 221 Kodeksu pracy) proszę o wyraźne wskazanie zgody na ich przetwarzanie, gdyż brak takiej zgody będzie skutkować nieuwzględnieniem aplikacji.

Załączniki do ogłoszenia o naborze:

Załącznik nr 1 – Kwestionariusz osobowy.

Załącznik nr 2 – Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza dane osobowe wymagane przepisami prawa.