Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian: Starszy specjalista – Stanowisko ds. Obronnych, Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Obrony Cywilnej i Ochrony Informacji Niejawnych


Wersja: 1

Zmodyfikował: Sławomir Staszowski

Data modyfikacji: 2023-03-22 13:07:51


Starszy specjalista – Stanowisko ds. Obronnych, Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Obrony Cywilnej i Ochrony Informacji Niejawnych


PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
35-105 Rzeszów, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a
tel. 17-860-94-55, fax. 17-860-94-56

 

OGŁOSZENIE O NABORZE
NR 17/2023

 

OFEROWANE STANOWISKO PRACY: Starszy specjalista – Stanowisko ds. Obronnych, Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Obrony Cywilnej i Ochrony Informacji Niejawnych

MIEJSCE PRACY: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie i teren województwa podkarpackiego

LICZBA WOLNYCH MIEJSC PRACY: 1

WYMIAR ETATU: pełny

 

1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 1. Wykształcenie: wyższe, preferowane o kierunku wojskowym, zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo wewnętrzne lub inne pokrewne.
 2. Poświadczenie bezpieczeństwa do informacji niejawnych o klauzuli tajności " poufne", w przypadku jego braku wymagana pisemna zgoda kandydata na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego mającego na celu uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych.
 3. Udokumentowany staż pracy min. 5 lat.
 4. Prawo jazdy kat. ”B”.
 5. Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office w szczególności: MS Excel, MS Word.
 6. Znajomość przepisów ustaw:
  • o obronie Ojczyzny,
  • o ochronie informacji niejawnych,
  • o stanie wyjątkowym,
  • o stanie wojennym,
  • o zarządzaniu kryzysowym
  • o pracownikach samorządowych,
  • o samorządzie województwa
  • kodeks postępowania administracyjnego.

2. WYMAGANIA DODATKOWE:

 1. Zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych dla pełnomocników do spraw informacji niejawnych przeprowadzonym przez ABW albo SKW.
 2. Doświadczenie na stanowisku związanym z obronnością, zarządzaniem kryzysowym i obroną cywilną.
 3. Doświadczenie zawodowe w dziedzinie obronności związane z zagadnieniami mobilizacji.
 4. Doświadczenie w pracy w administracji publicznej.

3. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

 1. Zadania w zakresie spraw obronnych, zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej:
 1. Realizowanie przedsięwzięć planistycznych, organizacyjnych wykonywanych przez PZDW w ramach przygotowań obronnych w stałej gotowości obronnej państwa.
 2. Planowanie i realizacja zadań związanych z przygotowaniem infrastruktury drogowej na potrzeby obrony państwa oraz współpraca cywilno-wojskowa, w zakresie organizowania wykonawstwa i zabezpieczenia zadań wynikających z osłony technicznej infrastruktury drogowej objętej przygotowaniami obronnymi.
 3. Gromadzenie i sporządzanie informacji o sieci dróg wojewódzkich na potrzeby obronności.
 4. Prowadzenie albumów map sieci drogowej w PZDW.
 5. Planowanie i realizacja szkoleń obronnych w PZDW i współpraca w tym zakresie z innymi jednostkami organizacyjnymi. oraz zabezpieczenie udziału przedstawicieli PZDW w przedsięwzięciach szkoleniowych, organizowanych przez organy i jednostki organizacyjne wykonujące zadania obronne.
 6. Współdziałanie z podmiotami zewnętrznymi w zakresie realizacji zadań obronnych.
 7. Współdziałanie z wojskowymi komendami uzupełnień w zakresie reklamowania pracowników od obowiązku czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.
 8. Realizowanie zadań zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej w PZDW.
 9. Opracowywanie obowiązujących sprawozdań z działalności obronnej, zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej.
 1. Zadania w zakresie ochrony informacji niejawnych:
 1. Planowanie, organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie zadań w zakresie ochrony informacji niejawnych w PZDW.
 2. Zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych w których przetwarzane są informacje niejawne, pełnienie funkcji inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego.
 3. Prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych.
 4. Prowadzenie zwykłych i kontrolnych postępowań sprawdzających.
 5. Prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych oraz osób którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto.
 6. Prowadzenie kontroli ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji oraz okresowe kontrolowanie ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów.
 7. Współpraca z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie ochrony informacji niejawnych.

4. WARUNKI PRACY:

 1. praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
 2. zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 3. oferowane wynagrodzenie zasadnicze brutto od 4600,00 zł. do 5700,00 zł + dodatek stażowy.
 4. praca wykonywana w siedzibie PZDW i na terenie województwa podkarpackiego.
 5. pakiet socjalny.

5. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór – załącznik nr 1 do ogłoszenia),
 2. list motywacyjny (z powołaniem się na nr naboru),
 3. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy zawodowej (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia),
 5. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach i uprawnieniach.

6. INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie informuje, że pracownikiem może zostać osoba spełniająca, oprócz wymogów wskazanych w pkt 1 i 2, wymogi wskazane w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz.U 2022.530), tj.:

 1. jest obywatelem polskim,
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

W związku z czym od kandydata, który pomyślnie przeszedł rekrutacje i z którym Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich będzie zamierzał zawrzeć umowę można żądać przedłożenia dodatkowych dokumentów lub złożenia oświadczeń potwierdzających spełnienie ww. wymogów. Ponadto jeżeli taki kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz.U 2022.530.) będzie zobowiązany do przedłożenia kserokopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

WAŻNE !

Dane osobowe niezbędne w procesie rekrutacji przetwarzane są na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. 2022.530) oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz. U. 2022.1510 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a ich nie podanie uniemożliwi uwzględnienia aplikacji złożonej w związku z procesem rekrutacji.

Dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych wykraczające poza dokumenty ustawowo niezbędne, będą przetwarzane wyłącznie za zgodą kandydata, wyrażoną na piśmie (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia).

INFORMACJA O MIEJSCU I TERMINIE SKŁDANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w siedzibie Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, pok. B4 lub przesłać pocztą na adres j.w. w terminie do dnia 05.04.2023 r. do godz. 15.00. Dokumenty, które wpłyną po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 17 860-94-54.

UWAGI:

 • Informacja z listą kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń PZDW w Rzeszowie i stronie internetowej www.pzdw.pl/bip,
 • Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata bez podania przyczyn.

Administratorem danych osobowych jest Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów. Dane osobowe przetwarzane są w związku z prowadzonym postępowaniem rekrutacyjnym, w celu zatrudnienia kandydata na podstawie umowy o pracę lub na podstawie umowy cywilnoprawnej. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Administrator danych gwarantuje właściwą ochronę przetwarzanych danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do poprawiania i uzupełniania w przypadku zmiany. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. W przypadku podawania dodatkowych danych osobowych, które nie są wymagane przepisami prawa (art. 221 Kodeksu pracy) proszę o wyraźne wskazanie zgody na ich przetwarzanie, gdyż brak takiej zgody będzie skutkować nieuwzględnieniem aplikacji.

Załączniki do ogłoszenia o naborze:

Załącznik nr 1 – Kwestionariusz osobowy.

Załącznik nr 2 – Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza dane osobowe wymagane przepisami prawa.