Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian: Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – Rejon Dróg Wojewódzkich w Jaśle


Wersja: 1

Zmodyfikował: Sławomir Staszowski

Data modyfikacji: 2023-03-01 13:52:41


Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – Rejon Dróg Wojewódzkich w Jaśle


PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
35-105 Rzeszów, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a
tel. 17-860-94-55, fax. 17-860-94-56

 

OGŁOSZENIE O NABORZE
NR 12/2023

 

OFEROWANE STANOWISKO PRACY: Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – Rejon Dróg Wojewódzkich w Jaśle

MIEJSCE PRACY: Rejon Dróg Wojewódzkich w Jaśle i teren województwa podkarpackiego

LICZBA WOLNYCH MIEJSC PRACY: 1

WYMIAR ETATU: pełny

 

1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 1. Wykształcenie wyższe o kierunku budownictwo w specjalności drogowej lub mostowej.
 2. Udokumentowany staż pracy dla osób z wykształceniem wyższym min. 4 lata.
 3. Uprawnienia budowlane do projektowania lub kierowania robotami o specjalności drogowej.
 4. Prawo jazdy kat. „B”.
 5. Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office w szczególności MS Excel, MS Word.
 6. Znajomość przepisów ustaw o drogach publicznych, prawo budowlane, ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
 7. Znajomość kodeksu postępowania administracyjnego.
 8. Znajomość ustawy o samorządzie województwa.
 9. Znajomość ustawy o pracownikach samorządowych.

2. WYMAGANIA DODATKOWE:

 1. Uprawnienia do kierowania robotami o specjalności mostowej.
 2. Doświadczenie w pracy w administracji publicznej.
 3. Obsługa programów typu CAD, kosztorysowego.

3. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

 1. Uczestnictwo w pracach poprzedzających przetarg i podpisanie umowy (sporządzanie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich i innych niezbędnych dokumentów w zakresie robót remontowych, przebudów, robót utrzymaniowych, opiniowanie projektów).
 2. Sprawowanie nadzoru nad robotami z pkt. 1.
 3. Sprawowanie nadzoru nad zgodnością oznakowania tymczasowego robót z zatwierdzoną organizacją ruchu.
 4. Przygotowanie dokumentów do robót nieprzewidzianych oraz przygotowanie dokumentów do odbiorów częściowych i końcowych robót z pkt. 1 i uczestnictwo w komisjach odbiorowych.
 5. Uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych robót.
 6. Przygotowywanie dokumentów do odbiorów pogwarancyjnych robót z pkt. 1 i uczestnictwo w komisjach odbiorowych.
 7. Uczestnictwo w przeglądach mostów, wiaduktów i przepustów oraz prowadzenie ewidencji tych obiektów.
 8. Reagowanie na sytuacje awaryjne na drogach, oznakowanie miejsc niebezpiecznych, usuwanie awarii w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 9. Prowadzenie spraw związanych z zimowym utrzymaniem dróg i uczestnictwo w dyżurach akcji Zimowego Utrzymania Dróg.
 10. Wykonywanie innych prac zleconych przez Kierownika RDW.

4. WARUNKI PRACY:

 1. praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
 2. zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 3. oferowane wynagrodzenie zasadnicze brutto od 4000,00 zł. do 5500,00 zł + dodatek stażowy + dodatek funkcyjny.
 4. praca w siedzibie RDW Jasło i na terenie województwa podkarpackiego,
 5. pakiet socjalny.

5. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór – załącznik nr 1 do ogłoszenia),
 2. list motywacyjny (z powołaniem się na nr naboru),
 3. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy zawodowej (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia),
 5. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach i uprawnieniach.

6. INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie informuje, że pracownikiem może zostać osoba spełniająca, oprócz wymogów wskazanych w pkt 1 i 2, wymogi wskazane w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz.U 2022.530), tj.:

 1. jest obywatelem polskim,
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

W związku z czym od kandydata, który pomyślnie przeszedł rekrutacje i z którym Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich będzie zamierzał zawrzeć umowę można żądać przedłożenia dodatkowych dokumentów lub złożenia oświadczeń potwierdzających spełnienie ww. wymogów. Ponadto jeżeli taki kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz.U 2022.530) będzie zobowiązany do przedłożenia kserokopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

WAŻNE !

Dane osobowe niezbędne w procesie rekrutacji przetwarzane są na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. 2022.530) oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz. U. 2022.1510 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a ich nie podanie uniemożliwi uwzględnienia aplikacji złożonej w związku z procesem rekrutacji.

Dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych wykraczające poza dokumenty ustawowo niezbędne, będą przetwarzane wyłącznie za zgodą kandydata, wyrażoną na piśmie (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia).

INFORMACJA O MIEJSCU I TERMINIE SKŁDANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w siedzibie Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, pok. Nr B4 lub przesłać pocztą na adres j.w. w terminie do dnia 15.03.2023 r. do godz. 15.00. Dokumenty, które wpłyną po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 17 860-94-54.

UWAGI:

 • Informacja z listą kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń PZDW w Rzeszowie i stronie internetowej www.pzdw.pl/bip,
 • Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata bez podania przyczyn.

Administratorem danych osobowych jest Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów. Dane osobowe przetwarzane są w związku z prowadzonym postępowaniem rekrutacyjnym, w celu zatrudnienia kandydata na podstawie umowy o pracę lub na podstawie umowy cywilnoprawnej. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Administrator danych gwarantuje właściwą ochronę przetwarzanych danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do poprawiania i uzupełniania w przypadku zmiany. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. W przypadku podawania dodatkowych danych osobowych, które nie są wymagane przepisami prawa (art. 221 Kodeksu pracy) proszę o wyraźne wskazanie zgody na ich przetwarzanie, gdyż brak takiej zgody będzie skutkować nieuwzględnieniem aplikacji.

Załączniki do ogłoszenia o naborze:

Załącznik nr 1 – Kwestionariusz osobowy.

Załącznik nr 2 – Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza dane osobowe wymagane przepisami prawa.