Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian: Starszy referent – Kancelaria Ogólna


Wersja: 1

Zmodyfikował: Sławomir Staszowski

Data modyfikacji: 2022-08-30 11:37:22


Starszy referent – Kancelaria Ogólna


PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
35-105 RZESZÓW, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a
tel. 17-860-94-55, fax. 17-869-94-56

 

OGŁOSZENIE O NABORZE
NR 50/2022

 

OFEROWANE STANOWISKO PRACY: Starszy referent – Kancelaria Ogólna

MIEJSCE PRACY: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

LICZBA WOLNYCH MIEJSC PRACY: 1

WYMIAR ETATU: pełny

 

1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 1. Wykształcenie: wyższe o kierunku administracja, zarządzanie.
 2. Wymagany staż pracy min. 2 lata.
 3. Umiejętność obsługi komputera w tym: edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny.
 4. Prawo jazdy kat. „B”.
 5. Znajomość ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego.
 6. Znajomość ustawy o samorządzie województwa.
 7. Znajomość ustawy o pracownikach samorządowych.

2. WYMAGANIA DODATKOWE:

 1. Doświadczenie w pracy w administracji publicznej.

3. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

 1. Przyjmowanie korespondencji wpływającej do Jednostki, (segregacja, otwieranie, opatrywanie pieczęcią wpływu) i rejestrowanie korespondencji.
 2. Rozdział i przekazywanie przygotowanej korespondencji do komórek organizacyjnych.
 3. Przyjmowanie korespondencji z komórek organizacyjnych, rejestracja przesyłek wychodzących, wysyłanie korespondencji i przesyłek.
 4. Prowadzenie spraw związanych z reklamacjami przesyłek.
 5. Zwrot przesyłek mylnie skierowanych do Jednostki.
 6. Obsługa systemu ePUAP Jednostki.
 7. Obsługa skrzynki mailowej: biuro@pzdw.pl.
 8. Obsługa Sekretariatu.
 9. Wykonywanie innych zadań wynikających z zakresu działania Kancelarii.

4. WARUNKI PRACY:

 1. praca w pełnym wymiarze czasu pracy
 2. zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 3. wynagrodzenie zasadnicze brutto od 3500,00 zł do 4700,00 zł + dodatek stażowy
 4. praca w siedzibie PZDW Rzeszów
 5. pakiet socjalny

5. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór – załącznik nr 1 do ogłoszenia)
 2. list motywacyjny (z powołaniem się na nr naboru)
 3. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy zawodowej (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia)
 5. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach , umiejętnościach i uprawnieniach.

6. INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie informuje, że pracownikiem może zostać osoba spełniająca, oprócz wymogów wskazanych w pkt 1 i 2, wymogi wskazane w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz.U 2022.530), tj,:

 1. jest obywatelem polskim,
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

W związku z czym od kandydata, który pomyślnie przeszedł rekrutacje i z którym Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich będzie zamierzał zawrzeć umowę można żądać przedłożenia dodatkowych dokumentów lub złożenia oświadczeń potwierdzających spełnienie ww. wymogów. Ponadto jeżeli taki kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz.U 2022.530.) będzie zobowiązany do przedłożenia kserokopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

WAŻNE !

Dane osobowe niezbędne w procesie rekrutacji przetwarzane są na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. 2022.530) oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz. U. 2022.1510) w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a ich nie podanie uniemożliwi uwzględnienia aplikacji złożonej w związku z procesem rekrutacji.

Dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych wykraczające poza dokumenty ustawowo niezbędne, będą przetwarzane wyłącznie za zgodą kandydata, wyrażoną na piśmie (wzór - załącznik nr 2 do ogłoszenia).

 

INFORMACJA O MIEJSCU I TERMINIE SKŁDANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w siedzibie Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie ul. B. Żeleńskiego 19 a, pok. Nr B4 lub przesłać pocztą na adres j.w. w terminie do dnia 12.09.2022 r. do godz. 15.00. Dokumenty, które wpłyną po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 17 860-94-54.

 

UWAGI:

 • Informacja z listą kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń PZDW w Rzeszowie i stronie internetowej www.pzdw.pl/bip,
 • Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata bez podania przyczyn.

 

Administratorem danych osobowych jest Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów. Dane osobowe przetwarzane są w związku z prowadzonym postępowaniem rekrutacyjnym, w celu zatrudnienia kandydata na podstawie umowy o pracę lub na podstawie umowy cywilnoprawnej. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Administrator danych gwarantuje właściwą ochronę przetwarzanych danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do poprawiania i uzupełniania w przypadku zmiany. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. W przypadku podawania dodatkowych danych osobowych, które nie są wymagane przepisami prawa (art. 221 Kodeksu pracy) proszę o wyraźne wskazanie zgody na ich przetwarzanie, gdyż brak takiej zgody będzie skutkować nieuwzględnieniem aplikacji.

 

Załączniki do ogłoszenia o naborze:

Załącznik nr 1 - Kwestionariusz osobowy.

Załącznik nr 2 - Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza dane osobowe wymagane przepisami prawa.