Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian: Naczelnik Wydziału Inwestycji Wieloletnich


Wersja: 1

Zmodyfikował: Jacek Bieniasz

Data modyfikacji: 2022-05-18 13:52:26


Naczelnik Wydziału Inwestycji Wieloletnich


PODKARPACKI  ZARZĄD  DRÓG WOJEWÓDZKICH

35-105 RZESZÓW,  ul. B. Żeleńskiego 19 a

tel. 17-860-94-55

fax. 17-869-94-56

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

NR 28/2022

 

OFEROWANE STANOWISKO PRACYNaczelnik Wydziału Inwestycji Wieloletnich

MIEJSCE PRACY: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie i teren województwa podkarpackiego.

LICZBA WOLNYCH MIEJSC PRACY:  1

WYMIAR ETATU:  pełny

1. WYMAGANIA  NIEZBĘDNE:

 1. Wykształcenie: wyższe techniczne o kierunku budownictwo lub inżynieria środowiska
 2. Udokumentowany staż pracy min. 5 lat, w  tym min. 2 lata na stanowisku kierowniczym przy realizacji inwestycji drogowych i/lub mostowych.
 3. Doświadczenie w realizacji umów na roboty budowlane w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC.
 4. Znajomość przepisów ustaw: ustawy o drogach publicznych, ustawy o finansach publicznych, Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o samorządzie województwa, ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (specustawa).
 5. Umiejętność obsługi komputera w tym: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny.
 6. Prawo jazdy kat. "B".

2. WYMAGANIA  DODATKOWE:

 1. Wykształcenie wyższe: kierunek budownictwo o specjalności drogowej i/lub mostowej.
 2. Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej i /lub mostowej.
 3. Doświadczenie w pracy w administracji publicznej.
 4. Znajomość zasad kosztorysowania w zakresie robót budowlanych dla inwestycji drogowych.
 5. Umiejętności kierowania zespołem.

 

3. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

 1. Kierowanie całokształtem  pracy Wydziału  oraz współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi PZDW.
 2. Zapewnienie terminowego i zgodnego z przepisami wykonywania zadań merytorycznych przypisanych Wydziałowi.
 3. Nadzór nad przebiegiem realizacji zadań zgodnych z zakresem działania Wydziału, dotyczących:
 1. przygotowywania dokumentów związanych z pozyskiwaniem środków finansowych na inwestycje wieloletnie w porozumieniu z Sekcją ds. Dofinansowań i Rozliczeń,
 2. przygotowywania realizacji inwestycji wieloletnich, w tym opracowywanie planów finansowych zadań wieloletnich w porozumieniu z Sekcją ds. Dofinansowań i Rozliczeń,
 3. współpracy z instytucjami wdrażającymi na etapie przygotowywania wniosków, kontraktowania robót, monitorowania ich realizacji i rozliczania środków finansowych,
 4. planowania zapotrzebowania środków finansowych we współdziałaniu z Wydziałem Planowania i Sekcją ds. Dofinansowań i Rozliczeń,
 5. sporządzania wniosków o realizację płatności we współpracy z instytucjami pośredniczącymi i zarządzającymi w porozumieniu z Sekcją ds. Dofinansowań i Rozliczeń,
 6. prowadzenia spraw związanych z opracowywaniem dokumentacji projektowych realizowanych przez wydział,
 7. obsługi Zespołu Oceny Dokumentacji Projektowych w zakresie dokumentacji prowadzonych przez  Wydział,
 8. realizacji zadań inwestycyjnych wieloletnich w szczególności w zakresie:

- przygotowania dokumentów do postępowań u udzielenie zamówień publicznych,

- realizacja kontraktów i umów w zakresie technicznym, formalnym i finansowym,

- prowadzenie czynności odbiorowych,

- prowadzenie czynności przed organami administracji publicznej w tym architektoniczno-budowlanymi,

- archiwizowanie dokumentów kontraktowych i umownych,

 1. opiniowania wniosków w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez PZDW
  w zakresie trwających zadań inwestycyjnych,
 2. sporządzania raportów miesięcznych, kwartalnych i rocznych oraz innej sprawozdawczości
  z realizacji zadań,
 3. kompletowania dokumentacji realizowanych zadań i jej archiwizacja,
 4. obsługi kontroli realizowanych inwestycji,
 5. rozliczania finansowe zadań i przygotowywanie dokumentów niezbędnych do ich zamknięcia finansowego,
 6. organizowania i udział w konsultacjach społecznych,
 7. obsługi zakończonych inwestycji komórki organizacyjnej w okresie gwarancyjnym,
 1. Realizacja  innych obowiązków określonych przepisami prawa, w szczególności kodeksem pracy
  i Regulaminem pracy.

4.   WARUNKI PRACY:

 1. praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
 2. zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 3. praca w siedzibie PZDW Rzeszów i na terenie województwa podkarpackiego,
 4. pakiet socjalny.

5. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór – załącznik nr 1 do ogłoszenia),
 2. list motywacyjny (z powołaniem się na nr naboru),
 3. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy zawodowej  (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia),
 5. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach , umiejętnościach i uprawnieniach.

6.  INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie informuje, że pracownikiem może zostać osoba spełniająca, oprócz wymogów wskazanych w pkt 1 i 2, wymogi wskazane w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz.U 2022.530), tj,:

 1. jest obywatelem polskim,
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

W związku z czym od kandydata, który pomyślnie przeszedł rekrutacje i z którym Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich będzie zamierzał zawrzeć umowę można żądać przedłożenia dodatkowych dokumentów lub złożenia oświadczeń potwierdzających spełnienie ww. wymogów. Ponadto jeżeli taki kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz.U 2022.530.) będzie zobowiązany do przedłożenia kserokopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

WAŻNE !

Dane osobowe niezbędne w procesie rekrutacji przetwarzane są na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. 2022.530) oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz. U. 2020.1320 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a ich nie podanie uniemożliwi uwzględnienia aplikacji złożonej w związku z procesem rekrutacji.

Dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych wykraczające poza dokumenty ustawowo niezbędne, będą przetwarzane wyłącznie za zgodą kandydata, wyrażoną na piśmie (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia).

INFORMACJA O MIEJSCU I TERMINIE SKŁDANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w siedzibie Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie ul. B. Żeleńskiego 19 a, pok. Nr B 4 lub przesłać pocztą na adres j.w. w terminie do dnia 31.05.2022 r. do godz. 15.00. Dokumenty, które wpłyną po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane.  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.  017 860-94-54.

UWAGI:

 • Informacja z listą kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń PZDW w Rzeszowie i stronie internetowej www. Bip.pzdw.pl,
 • Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata bez podania przyczyn.

Administratorem danych osobowych jest Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów. Dane osobowe przetwarzane są w związku z prowadzonym postępowaniem rekrutacyjnym,  w celu zatrudnienia kandydata na  podstawie umowy o pracę lub na podstawie umowy cywilnoprawnej. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Administrator danych  gwarantuje właściwą ochronę przetwarzanych danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do poprawiania i uzupełniania w przypadku zmiany. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. W przypadku podawania dodatkowych danych osobowych, które nie są wymagane przepisami prawa (art. 221 Kodeksu pracy) proszę o wyraźne wskazanie zgody na ich przetwarzanie, gdyż brak takiej zgody będzie skutkować nieuwzględnieniem aplikacji.

Załączniki do ogłoszenia o naborze:

Załącznik nr 1 -  Kwestionariusz osobowy.

Załącznik nr 2 – Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających  poza  dane osobowe wymagane przepisami prawa.