Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian: Regulamin


Wersja: 6

Zmodyfikował: Piotr Miąso

Data modyfikacji: 2020-01-28 20:02:12


Regulamin Organizacyjny Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Regulamin organizacyjny Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie zwany dalej Regulaminem określa szczegółową organizację wewnętrzną Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich zwanego dalej PZDW.

§ 2.

1. PZDW jest samorządową jednostką budżetową, finansowaną z budżetu Województwa Podkarpackiego, nie posiadającą osobowości prawnej.

2. PZDW w Rzeszowie działa na podstawie:

1) Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego Nr LXIII/808/06 z dnia 20 października 2006 r. w sprawie nadania statutu Podkarpackiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie,
2) Statutu będącego załącznikiem do Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego Nr LXIII/808/06 z dnia 20 października 2006 r.

3. Przedmiotem działania PZDW jest pełnienie funkcji zarządu dróg wojewódzkich Województwa Podkarpackiego za wyjątkiem dróg wojewódzkich położonych w miastach na prawach powiatu.

4. Terenem działania PZDW jest Województwo Podkarpackie.

5. Siedzibą PZDW jest miasto Rzeszów.

§ 3.

1. PZDW kieruje jednoosobowo Dyrektor powoływany i odwoływany przez Zarząd Województwa Podkarpackiego.

2. Dyrektor jest upoważniony do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków związanych z działalnością PZDW zgodnie ze statutem, regulaminem i posiadanymi pełnomocnictwami wydanymi przez Zarząd Województwa Podkarpackiego oraz do podejmowania decyzji wynikających z prawa pracy wobec wszystkich pracowników PZDW.

3. Dyrektor kieruje pracą PZDW przy pomocy Zastępców Dyrektora.

4. W razie nieobecności Dyrektora, zastępstwo pełni wskazany przez niego Zastępca Dyrektora, którego zakres praw i obowiązków obejmuje cały zakres praw i obowiązków Dyrektora określony w statucie, regulaminie oraz wynikający z udzielonych mu przez Dyrektora pełnomocnictw. Zakres ten może zostać przez Dyrektora ograniczony.

§ 4.

W skład PZDW wchodzą następujące komórki organizacyjne:

  1) Sekcja Prawna - SP
  2) Wydział Organizacyjno - Kadrowy - WOK
  3) Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego - AW
  4) Stanowisko ds. BHP i Ppoż. - BHP
  5) Stanowisko ds. obronnych, zarządzania kryzysowego,ochrony ludności, obrony cywilnej i ochrony informacji niejawnych - ZKO
  6) Stanowisko ds. Informacji Publicznej - IP
  7) Główny Specjalista ds. Organizacji Ruchu- GSR
  8) Wydział Zarządzania Ruchem - WR
  9) Wydział Uzgodnień - WU
10) Wydział Dróg - WD
11) Wydział Mostów - WM
12) Wydział Planowania - WP
13) Wydział Dokumentacji - WDT
14) Wydział Nieruchomości - WN
15) Wydział Zamówień Publicznych - WZP
16) Wydział Realizacji Inwestycji - WI
17) Wydział Funduszy Unijnych - WFU
18) Wydział Finansowo- Księgowy - WFK
19) Wydział Administracji -WA
20) Komórki Terenowe:
     Rejony Dróg Wojewódzkich:
     20/1 Rejon Dróg Wojewódzkich w Jarosławiu - I
     20/2 Rejon Dróg Wojewódzkich w Jaśle -II
     20/3 Rejon Dróg Wojewódzkich w Lubaczowie - III
     20/4 Rejon Dróg Wojewódzkich w Łańcucie -IV
     20/5 Rejon Dróg Wojewódzkich w Mielcu - V
     20/6 Rejon Dróg Wojewódzkich w Rymanowie -VI
     20/7 Rejon Dróg Wojewódzkich w Stalowej Woli -VII
     20/8 Rejon Dróg Wojewódzkich w Ustrzykach Dolnych -VIII

§ 5.

1. Strukturę organizacyjną PZDW określa schemat organizacyjny stanowiący załącznik do regulaminu.

2. W ramach komórek organizacyjnych Dyrektor może utworzyć specjalistyczne komórki organizacyjne / zespoły, sekcje, bazy/.

3. Utworzenie bądź likwidacja tych komórek nie powoduje zmiany regulaminu.

§ 6.

1. Dyrektor sprawuje ogólny nadzór nad działalnością całej jednostki a w szczególności nad Wydziałami i stanowiskami pracy bezpośrednio mu podporządkowanymi.

2. Zastępcy Dyrektora i Główny Księgowy nadzorują działalność bezpośrednio sobie podporządkowanych Wydziałów i innych komórek organizacyjnych w zakresie spraw związanych z planowaniem, realizacją zadań oraz nadzorem inwestycyjnym, administracją i utrzymaniem dróg, mostów i innych budowli.

3. Zastępcy Dyrektora i Główny Księgowy zobowiązani są do organizowania pracy w podległych im komórkach organizacyjnych oraz ponoszą odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w tych komórkach.

§ 7.

1. Działalnością poszczególnych komórek organizacyjnych kierują odpowiednio: Naczelnicy Wydziałów i Kierownicy Rejonów Dróg Wojewódzkich. Działalnością pozostałych i jedno i wieloosobowych stanowisk pracy kierują wyznaczeni przez Dyrektora pracownicy.

2. Działalnością Wydziału / Rejonu / w czasie nieobecności jego Naczelnika/Kierownika/ kieruje wyznaczony przez niego w uzgodnieniu z Dyrektorem lub właściwym pod względem organizacyjnym Zastępcą Dyrektora, pracownik.
 

II. ZAKRES KOMPETENCJI

§ 8.

Do wyłącznej kompetencji Dyrektora należą sprawy:

1) wewnętrznej organizacji PZDW,
2) powoływania i likwidowania specjalistycznych komórek PZDW,
3) wydawania decyzji, zarządzeń, pism okólnych, wytycznych i innych stanowiących wewnętrzne akty prawne,
4) decyzje dotyczące zakupu, zbywania i likwidacji środków trwałych,
5) polityki płac i zatrudnienia w jednostce, w tym wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników PZDW,
6) dyscypliny pracy,
7) administrowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
8) zatwierdzanie planów finansowych oraz rzeczowych przewidzianych do realizacji zadań.

§ 9.

Do kompetencji Zastępców Dyrektora należą sprawy:

1) Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania Siecią:

a) prowadzenie całości spraw z zakresu utrzymania i ochrony dróg oraz mostów a także innych budowli, organizacji ruchu oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego,
b) przygotowanie i wykonanie, w ramach posiadanych przez PZDW środków finansowych, robót dotyczących utrzymania dróg i mostów, budynków i budowli oraz organizacji i bezpieczeństwa ruchu na terenie działania PZDW,
c) zatwierdzanie z upoważnienia Dyrektora projektów dotyczących organizacji ruchu drogowego,
d) przewodniczenie obradom Zespołu Oceny Dokumentacji Projektowej Organizacji Ruchu /ZODR/,
e) kierowanie do Zastępcy Dyrektora ds. Przygotowania Inwestycji wniosków w sprawie potrzeby modernizacji, przebudowy lub budowy dróg, obiektów mostowych i innych budowli,
f) sprawowanie dozoru technicznego nad drogami i obiektami mostowymi oraz innymi budowlami będącymi w zarządzie PZDW,
g) nadzór nad techniczną działalnością Rejonów Dróg Wojewódzkich,
h) nadzór nad prowadzeniem akcji zimowej,
i) wdrażanie postępu technicznego, organizacyjnego i ekonomicznego.

2) Zastępca Dyrektora ds. Przygotowania Inwestycji:

a) określenie kierunków strategii rozwoju sieci drogowej
b) opracowanie projektów planów modernizacji i rozwoju sieci drogowej oraz przedkładanie tych planów do zatwierdzenia Dyrektorowi,
c) przygotowanie, zadań dotyczących budowy, przebudowy i modernizacji dróg, a także obiektów mostowych i innych obiektów budowlanych oraz nadzór i rozliczanie tych zadań,
d) wdrażanie postępu technicznego, organizacyjnego i ekonomicznego,
e) zatwierdzanie z upoważnienia Dyrektora projektów technicznych budowy przebudowy i modernizacji dróg, mostów i innych budowli,
f) przewodniczenie obradom Zespołu Oceny Dokumentacji Projektowej /ZODP/.

3) Zastępca Dyrektora ds. Realizacji Inwestycji:

a) realizacja w ramach posiadanych przez PZDW środków finansowych zadań dotyczących budowy, przebudowy i modernizacji dróg a także obiektów mostowych i innych obiektów budowlanych oraz nadzór i rozliczanie tych zadań,
b) powoływanie z upoważnienia Dyrektora Komisji Przetargowej do prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
c) wdrażanie postępu technicznego, organizacyjnego i ekonomicznego.

§ 10.

Do kompetencji Głównego Księgowego należą sprawy:

1. Główny Księgowy działa na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.o finansach publicznych / Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z 2005r./.

Główny księgowy bezpośrednio nadzoruje Wydział Finansowo - Księgowy oraz Wydział Administracyjno - Gospodarczy.

Główny Księgowy kieruje całokształtem spraw z zakresu rachunkowości i gospodarki finansowej. Do jego obowiązków należy:

a) prowadzenie rachunkowości jednostki,
b) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
c) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
d) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów, dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
e) organizowanie i doskonalenie pracy przy sporządzaniu dokumentów w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji gospodarczych i ochronie mienia PZDW,
f) nadzór nad bieżącym i prawidłowym prowadzeniem księgowości oraz sporządzaniem sprawozdawczości finansowej,
g) zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości zawieranych umów,
h) zapewnienie terminowego wywiązywania się ze zobowiązań finansowych,
i) ściganie należności i dochodzenie roszczeń,
j) terminowe ustalanie i opłacanie wynagrodzeń i innych świadczeń o podobnym charakterze,
k) terminowe ustalanie i wypłacanie wynagrodzeń i innych świadczeń na rzecz pracowników,
l) przygotowanie projektów zarządzeń Dyrektora,
m) instruktaż i kontrola pod względem formalno- rachunkowym Wydziałów i Rejonów Dróg.
 

III. ZAKRESY DZIAŁANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

Pion Dyrektora PZDW

§ 11.

Sekcja Prawna

1. Zasady wykonywania pomocy prawnej w PZDW określają obowiązujące przepisy prawne.

§ 12.

Wydział Organizacyjno - Kadrowy

1. Opracowywanie aktów normatywnych i decyzji Dyrektora, dotyczących organizacji zarządzania i struktur organizacyjnych PZDW oraz kontrola ich przestrzegania.

2. Opiniowanie wewnętrznych aktów normatywnych, opracowanych przez komórki organizacyjne PZDW, w zakresie zgodności z uprzednio wydanymi aktami i zamierzeniami organizacyjnymi.

3. Prowadzenie rejestrów:

1) uchwał Sejmiku i Zarządu Województwa Podkarpackiego dotyczących PZDW.
2) Wydanych aktów normatywnych i decyzji Dyrektora PZDW,

4 . Przygotowywanie i aktualizacja zakresów czynności dla kierowników komórek organizacyjnych PZDW oraz współpraca z kierownikami poszczególnych komórek przy opracowywaniu i aktualizacji zakresów czynności pracowników.

5.Załatwianie całości spraw z zakresu prawa pracy, a w tym miedzy innymi:

  1) z nawiązywaniem stosunku pracy,
  2) wydawanie zaświadczeń dotyczących stosunku pracy, świadectw pracy, opinii,
  3) załatwianie spraw związanych z awansowaniem, przeszeregowaniem i karaniem pracowników,
  4) prowadzenie rejestrów pracowników oraz ewidencji wydanych im zaświadczeń, świadectw, opinii, zwolnień z tytułu choroby lub opieki nad chorym członkiem rodziny, różnych zezwoleń, udzielanych kar oraz czasu pracy,
  5) kompletowanie dokumentów w sprawach emerytur i rent (chorobowych, inwalidzkich) oraz załatwianie wszystkich formalności związanych z ich przyznaniem,
  6) opracowywanie wniosków w sprawie odznaczeń i ustalenie uprawnień do nagród jubileuszowych dla pracowników Zarządu, załatwianie związanych z tym formalności oraz prowadzenie rejestru nagród,
  7) ustalenie i aktualizacja uprawnień pracowników do dodatków stażowych, podstawy do wymiaru urlopów i wystawianie kart urlopowych,
  8) wystawianie delegacji i prowadzenie ich ewidencji,
  9) prowadzenie i aktualizacja kartoteki osobowej i ewidencji wojskowej,
10) comiesięczna aktualizacja danych płacowych pracowników,
11) kontrola merytoryczna listy płac,
12) kontrola i organizowanie okresowych badań lekarskich pracowników,
13) wydawanie książeczek ubezpieczeniowych i legitymacji służbowych.

6. Załatwianie spraw związanych z podnoszeniem kwalifikacji pracowników - kursy, szkolenia, itp.

7. Załatwianie spraw związanych z prowadzeniem obsługi Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

8. Obsługa pracy sekretariatu.

9. Prowadzenie rejestru kontroli zewnętrznej.

10. Organizacja obiegu korespondencji.

11. Redagowanie i wysyłanie listów okolicznościowych, podziękowań, zawiadomień itp.

12. Współpraca z Wydziałem Planowania w zakresie przygotowania planu rzeczowo- finansowego PZDW.

13. Współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie spraw będących przedmiotem działania Wydziału.

14. Sporządzanie sprawozdawczości z zakresu działania Wydziału.

15. Wprowadzanie danych do systemu informatycznego PZDW w formie określonej obowiązującymi przepisami.

16. Nadzór i kontrola nad komórkami terenowymi w zakresie działalności Wydziału.

17. Sprawdzanie pod względem merytorycznym dokumentów związanych z działalnością Wydziału i przekazywanie ich do Wydziału Finansowo - Księgowego.

§13.

Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego

1. Zakres działania Stanowiska ds. Audytu Wewnętrznego regulują odrębne przepisy.

§ 14.

Stanowisko ds. BHP i PPOŻ.

1. Systematyczna kontrola warunków pracy oraz przestrzegania przez pracowników zasad przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy.

2. Przeprowadzenia instruktażu ogólnego nowo przyjętych pracowników w zakresie BHP i p. poż.

3. Prowadzenie dochodzeń powypadkowych wypadków przy pracy.

4. Opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz zachorowań na choroby zawodowe.

5. Kontrola realizacji wniosków, dotyczących wypadków przy pracy oraz zachorowań na choroby zawodowe.

6. Kontrola i współdziałanie w organizowaniu i przeprowadzaniu okresowych badań lekarskich, współdziałanie z przemysłową służbą zdrowia.

7. Prowadzenie dokumentacji wypadków w drodze do pracy i z pracy.

8. Prowadzenie ewidencji i organizowanie szkoleń w zakresie BHP kadry inżyniersko - technicznej.

9. Organizowanie szkoleń okresowych pracowników we współpracy z Wydziałem Organizacyjno - Kadrowym.

10. Opracowywanie projektów zarządzeń dotyczących zaopatrzenia pracowników PZDW w odzież ochronną i roboczą, obuwie oraz środki higieny osobistej.

11. Prowadzenie ewidencji i wyliczanie ekwiwalentów za użytkowanie odzieży ochronnej i obuwia.

12. Opiniowanie instrukcji BHP i p. poż.

13. Okresowa kontrola stanu zabezpieczenia pomieszczeń w PZDW w zakresie p. poż. -przygotowanie projektów zarządzeń w tych sprawach.

14. Opracowywanie rocznej analizy stanu BHP.

§ 15.

Stanowisko ds. obronnych, zarządzania kryzysowego,ochrony ludności, obrony cywilnej i ochrony informacji niejawnych.

1. Zadania zakresie spraw obronnych, zarządzania kryzysowego ochrony ludności i obrony cywilnej :

1) Realizowanie przedsięwzięć planistycznych, organizacyjnych wykonywanych przez PZDW w ramach przygotowań obronnych w stałej gotowości obronnej państwa.
2) Planowanie i realizacja zadań związanych z przygotowaniem infrastruktury drogowej na potrzeby obrony państwa oraz współpraca cywilno-wojskowa, w zakresie organizowania wykonawstwa i zabezpieczenia zadań wynikających z osłony technicznej infrastruktury drogowej objętej przygotowaniami obronnymi.
3) Gromadzenie i sporządzanie informacji o sieci dróg wojewódzkich na potrzeby obronności.
4) Prowadzenie albumów map sieci drogowej w PZDW.
5) Planowanie i realizacja szkolenia obronnego w PZDW i współpraca w tym zakresie z innymi jednostkami organizacyjnymi oraz zabezpieczenie udziału przedstawicieli PZDW w przedsięwzięciach szkoleniowych, organizowanych przez organy i jednostki organizacyjne wykonujące zadania obronne.
6) Współdziałanie z podmiotami zewnętrznymi w zakresie realizacji zadań obronnych.
7) Współdziałanie z wojskowymi komendami uzupełnień w zakresie reklamowania pracowników od obowiązku czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.
8) Realizowanie zadań zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej w PZDW.
9) Opracowywanie obowiązujących sprawozdań z działalności obronnej, zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej.

2. Zadania w zakresie ochrony informacji niejawnych:

1) Planowanie, organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie zadań w zakresie ochrony informacji niejawnych w PZDW w Rzeszowie i podległych Rejonach.
2) Zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych w których przetwarzane są informacje niejawne, pełnienie funkcji inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego.
3) Prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych.
4) Prowadzenie zwykłych i kontrolnych postępowań sprawdzających.
5) Prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych oraz osób którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto.
6) Prowadzenie kontroli ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji oraz okresowe kontrolowanie ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów.
7) Współpraca z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie ochrony informacji niejawnych.

§ 16.

Stanowisko ds. Informacji Publicznej

1. Reprezentowanie PZDW w dziedzinie informacji publicznej i udzielanie jej w zakresie:

1) statusu prawnego jednostki,
2) organizacji, przedmiocie działalności i kompetencjach,
3) komórek organizacyjnych i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach.

3. Kształtowanie polityki informacyjnej PZDW w porozumieniu z Dyrektorem .

4. Zbieranie, opracowywanie i przygotowanie danych i informacji w wersji elektronicznej, dotyczących PZDW jako jednostki organizacyjnej samorządu województwa, w celu zamieszczenia ich w Biuletynie Informacji Publicznej.

5. Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej PZDW.

6. Prowadzenie na bieżąco informacji internetowej na stronie PZDW.

7. Organizacja, przygotowanie i obsługa konferencji prasowych, zgodnie z potrzebami PZDW oraz udzielanie bieżących informacji mediom.

8. Redagowanie we współpracy z merytorycznymi działami odpowiedzi dla mediów.

9. Uczestnictwo w naradach i spotkaniach dotyczących działań realizowanych przez PZDW.
 

Pion Zastępcy Dyrektora ds. Zarządzania Siecią

§ 17.

Główny Specjalista ds. Organizacji Ruchu

1. Koordynacja i nadzór nad realizacją całości zakresów zadań w Wydziałach:

a) Zarządzania Ruchem
b) Uzgodnień

2. Określenie potrzeb rzeczowych i finansowych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego / brd/.

3. Przekazywanie materiałów przetargowych do Wydziału Zamówień Publicznych w celu przeprowadzenia procedury przetargowej na realizację zadania.

4. Wnioskowanie do Zastępcy Dyrektora ds. Zarządzania Siecią o powołanie Zespołów Oceny Dokumentacji Projektowej Organizacji Ruchu /ZODR/.

5. Organizacja pracy ZODR.

6. Przekładanie Zastępcy Dyrektora ds. Zarządzania Siecią zaopiniowanych przez ZODR projektów brd w celu ich zatwierdzenia.

§ 18.

Wydział Zarządzania Ruchem

1. Kontrola, analiza i ocena stanu dróg i bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz prowadzenie bazy danych o zdarzeniach drogowych o oparciu o dane Policji.

2. Opracowywanie okresowych informacji i inne źródła danych w tym zakresie o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach wojewódzkich.

3. Opracowywanie analiz szczegółowych dla zagrożonych dróg wojewódzkich i miejsc szczególnie niebezpiecznych na tych drogach.

4. Realizacja zadań w zakresie:

a) opiniowania projektów rozwoju sieci drogowej z punktu widzenia organizacji bezpieczeństwa ruchu drogowego,
b) uzgadniania projektów inwestycji drogowych z punktu widzenia organizacji bezpieczeństwa ruchu drogowego,
c) opiniowania projektów inwestycyjnych i modernizacyjnych obiektów mających wpływ na bezpieczeństwo i organizację ruchu drogowego.

5. Opracowywanie specyfikacji technicznych na roboty związane z brdi organizacją ruchu kołowego.

6. Udział w przetargach dotyczących brd.

7. Koordynacja realizowanych przez Rejony robót w zakresie oznakowania poziomego i pionowego na drogach wojewódzkich .

8. Nadzór nad Rejonami w zakresie wprowadzanych zmian okresowych i stałych w organizacji ruchu, zgodnie z zatwierdzonymi projektami .

9. Opracowywanie projektów tymczasowej organizacji ruchu w nagłych przypadkach awarii urządzenia w pasie drogowym lub w jego pobliżu, w wyniku którego nastąpiło zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wystąpienia szkód materialnych .

10. Uzgadnianie zasad korzystania z przystanków komunikacji publicznej zlokalizowanych przy drogach wojewódzkich

11. Prowadzenie komputerowej bazy danych oznakowania sieci dróg wojewódzkich .

12. Współdziałanie z Departamentem Geodezji Transportu i Gospodarki Mieniem Urzędu Marszałkowskiego oraz Policją w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i organizacji ruchu .

13. Współdziałanie z innymi jednostkami w sprawach bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniach dróg wojewódzkich z innymi drogami oraz na skrzyżowaniach dróg wojewódzkich z liniami kolejowymi .

14. Koordynacja okresowych pomiarów ruchu drogowego .

15. Opiniowanie rozwiązań z zakresu inżynierii i organizacji ruchu w projektach budowlanych .

16. Udział w przetargach w zakresie budowy i modernizacji sygnalizacji świetlnych .

17. Opiniowanie projektów sygnalizacji świetlnych w zakresie;

a) bezpieczeństwa ruchu drogowego,
b) poprawności projektowanych programów sygnalizacji,
c) zapewnienia przepustowości ruchu,
d) zgodności z obowiązującymi przepisami.

18. Wprowadzanie danych do systemu informatycznego PZDW w formie określonej obowiązującymi przepisami.

19. Sporządzanie obowiązujących sprawozdań z zakresu działania Wydziału.

20. Współpraca z Wydziałem Planowania w zakresie przygotowania planu rzeczowo- finansowego PZDW.

21. Współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie spraw będących przedmiotem działania Wydziału.

22. Sprawdzanie pod względem merytorycznym dokumentów związanych z działalnością Wydziału i przekazywanie ich do Wydziału Finansowo- Księgowego.

§ 19.

Wydział Uzgodnień

1. Prowadzenie centralnego rejestru decyzji administracyjnych wydawanych przez PZDW.

2. Koordynacja i przygotowywanie decyzji dotyczących:

a) zajęcia pasa drogowego oraz umieszczania w nim urządzeń obcych,
b) lokalizacji w pasie drogowym urządzeń lub obiektów nie związanych z gospodarka drogową lub potrzebami ruchu,
c) uzgodnień włączeń innych dróg do dróg wojewódzkich oraz zjazdów do pól, zabudowań, stacji paliw i innych obiektów,
d) wydawania zezwoleń na prowadzenie wszelkich robót w pasie drogowym lub wykorzystywanie go na prawach wyłączności oraz w innych celach niż transportowe,
e) wydawania zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny w zakresie dróg wojewódzkich oraz opiniowanie wykorzystania dróg wojewódzkich w sposób szczególny dla imprez odbywających się na drogach krajowych, powiatowych lub gminnych , dla których zezwolenie wydaje inny organ zarządzający ruchem,
f) wykonania przebudowy lub kapitalnego remontu istniejących w pasie drogowym budynków, obiektów inżynierskich i urządzeń nie związanych z gospodarką drogową lub obsługa ruchu.

3. Kontrola pod względem merytorycznym i prawnym decyzji przygotowywanych przez Rejony, a dotyczących zajęcia pasa drogowego i umieszczania w nich urządzeń obcych.

4. Wykonywanie czynności związanych z wydaniem decyzji administracyjnych określonych w kodeksie postępowania administracyjnego.

5. Przeprowadzenie kontroli dotyczących prawidłowości wydania decyzji oraz zajęcia pasa drogowego w terenie.

6. Opiniowanie regulacji stanów prawnych gruntów, które mogą być zbywalne na cele nie drogowe.

7. Udział w przetargach dotyczących robót drogowych.

8. Obliczanie opłat za korzystanie ze środowiska.

9. Sporządzanie umów na wprowadzanie ścieków z podmiotami korzystającymi ze środowiska.

10. Opiniowanie tras przejazdów pojazdów ponadnormatywnych.

11. Załatwianie skarg i wniosków w zakresie ochrony pasa drogowego oraz ochrony środowiska.

12. Przygotowywanie specyfikacji technicznych w zakresie działalności Wydziału.

13. Uzgadnianie projektów branżowych dla lokalizacji urządzeń obcych w pasie drogowym.

14. Opiniowanie lokalizacji w pasie drogowym urządzeń lub obiektów niezwiązanych z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu.

15. Wprowadzanie danych do systemu informatycznego PZDW w formie określonej obowiązującymi przepisami.

16. Sporządzanie obowiązujących sprawozdań z zakresu działania Wydziału.

17. Współpraca z Wydziałem Planowania w zakresie przygotowania planu rzeczowo- finansowego PZDW.

18. Współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie spraw będących przedmiotem działania Wydziału.

19. Sprawdzanie pod względem merytorycznym dokumentów związanych z działalnością Wydziału i przekazywanie ich do Wydziału Finansowo - Księgowego.

§ 20.

Wydział Dróg

1. Określanie potrzeb rzeczowych i finansowych w zakresie bieżącego utrzymania i remontów dróg.

2. Przygotowanie rocznych i wieloletnich planów robót utrzymaniowych - wnioskowanie rozdziału środków na bieżące utrzymanie dla Rejonów.

3. Wnioskowanie potrzeby modernizacji lub przebudowy drogi do Zastępcy Dyrektora ds. Zarządzania Siecią.

4. Nadzór nad utrzymaniem dróg i urządzeń drogowych.

5. Przygotowywanie specyfikacji technicznych z zakresu robót utrzymaniowych na drogach.

6. Udział w przetargach dotyczących robót drogowych.

7. Gromadzenie danych o stanie i przejezdności dróg oraz występowanie o ograniczenie nośności, gdy wymaga tego stan dróg.

8. Koordynacja i nadzór nad zimowym utrzymaniem dróg.

9. Nadzór nad całością spraw związanych z funkcjonowaniem sygnalizacji świetlnej w ciągach dróg wojewódzkich.

10. Prowadzenie i aktualizacja ewidencji dróg wojewódzkich w formie określonej obowiązującymi przepisami oraz wyceny wartości odtworzeniowej dróg.

11. Przygotowanie informacji i sprawozdań dotyczących danych ewidencyjnych oraz wartości odtworzeniowej dróg wojewódzkich.

12. Nadzór nad realizacją przeglądów okresowych stanu technicznego dróg wojewódzkich.

13. Opracowywanie wyników z przeglądów dróg.

14. Gromadzenie danych o stanie i przejezdności dróg.

15. Sporządzanie i aktualizacja map techniczno-eksploatacyjnych.

16. Zlecanie oraz nadzór nad sporządzaniem map akustycznych terenu.

17. Przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać w następstwie utrzymania dróg.

18. Opiniowanie zmian kategorii dróg.

19. Udział w odbiorach robót drogowych.

20. Opiniowanie regulacji stanów prawnych gruntów, które mogą być zbywalne na cele nie drogowe.

21. Nadzór nad działalnością Rejonów Drogowych, w zakresie realizacji zadań związanych z utrzymaniem dróg.

22. Udział w ostatecznych odbiorach robót w zakresie remontów, budowy i przebudowy dróg.

23. Załatwianie skarg, wniosków i postulatów dotyczących dróg.

24. Koordynacja i współdziałanie w realizacji zadań utrzymaniowych na drogach wojewódzkich.

25. Koordynacja całokształtu spraw dotyczących zadrzewienia i zieleni w pasie drogowym.

26. Przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w wyniku utrzymania dróg.

27. Rozpatrywanie wniosków o odszkodowania osób trzecich z tytułu złego stanu dróg i obiektów oraz spraw związanych ze zniszczeniem pojazdów.

28. Koordynacja i prowadzenie zadań wynikających z przepisów prawnych dotyczących ochrony środowiska w zakresie robót utrzymaniowych.

29. Prowadzenie i koordynacja całokształtu zagadnień związanych z realizacją zadań z zakresu utrzymania dróg i mostów współfinansowanych przez samorządy lokalne.

30. Wprowadzanie danych do systemu informatycznego PZDW w formie określonej obowiązującymi przepisami.

31. Sporządzanie obowiązujących sprawozdań z zakresu działania Wydziału.

32. Współpraca z Wydziałem Planowania w zakresie przygotowania planu rzeczowo - finansowego PZDW.

33. Współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie spraw będących przedmiotem działania Wydziału.

34. Sprawdzanie pod względem merytorycznym dokumentów związanych z działalnością Wydziału i przekazywanie ich do Wydziału Finansowo - Księgowego.

§ 21.

Wydział Mostów

1. Określanie potrzeb rzeczowych i finansowych w zakresie bieżącego utrzymania i remontów obiektów mostowych oraz innych budynków i budowli PZDW.

2. Przygotowywanie rocznych i wieloletnich planów robót utrzymaniowych mostów budynków i budowli PZDW - wnioskowanie do Wydziału Planowania rozdziału środków na ich bieżące utrzymanie.

3. Nadzór nad utrzymaniem mostów i wiaduktów, budynków i budowli PZDW.

4. Przygotowywanie specyfikacji technicznych z zakresu robót utrzymaniowych.

5. Udział w przetargach dotyczących robót mostowych oraz wykonywanych na budynkach i budowlach PZDW.

6. Prowadzenie i aktualizacja ewidencji obiektów mostowych, budynków i budowli przy pomocy komórek terenowych.

7. Koordynacja realizacji przeglądów stanu technicznego obiektów mostowych, budynków i budowli wykonywanych przez komórki terenowe.

8. Koordynacja realizacji przeglądów specjalnych i szczegółowych stanu technicznego obiektów mostowych.

9. Opracowywanie realizacji przeglądów specjalnych i szczegółowych stanu technicznego obiektów mostowych.

10. Koordynacja realizacji wniosków, zaleceń i decyzji wynikłych z przeglądów stanu technicznego obiektów mostowych.

11. Wnioskowanie potrzeby przebudowy lub budowy nowego obiektu do Zastępcy Dyrektora ds. Zarządzania Siecią.

12. Nadzór nad realizacją zadań w zakresie bieżącego utrzymania obiektów mostowych wykonywanych przez jednostki terenowe.

13. Przygotowanie i wdrożenie do realizacji zadań własnych PZDW w zakresie utrzymania bieżącego obiektów mostowych.

14. Opiniowanie uzgodnień projektów lokalizacji urządzeń obcych w bezpośredniej bliskości lub w kolizji z konstrukcją obiektów mostowych.

15. Uczestnictwo w odbiorach wykonywanych obiektów mostowych realizowanych w ramach zadań inwestycyjnych.

16. Koordynacja przeciwpowodziowej i przeciwlodowej ochrony obiektów mostowych.

17. Nadzór nad prowadzeniem obsługi promowej.

18. Koordynacja realizacji planu jednostek terenowych w zakresie bieżącego utrzymania obiektów mostowych.

19. Opracowywanie harmonogramów rzeczowo- finansowych planowanych i realizowanych zadań dotyczących obiektów mostowych, budynków i budowli PZDW.

20. Opracowywanie sprawozdań z zakresu ewidencji i utrzymania obiektów mostowych, budynków i budowli PZDW.

21. Wprowadzanie danych do systemu informatycznego PZDW w formie określonej obowiązującymi przepisami.

22. Sporządzanie obowiązujących sprawozdań z zakresu działania Wydziału.

23. Współpraca z Wydziałem Planowania w zakresie przygotowania planu rzeczowo- finansowego PZDW.

24. Współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie spraw będących przedmiotem działania PZDW.

25. Sprawdzanie pod względem merytorycznym dokumentów związanych z działalnością Wydziału i przekazywanie ich do Wydziału Finansowo- Księgowego.

Rejony Dróg Wojewódzkich

§ 22.

Zakres działania i zadania Rejonu Dróg Wojewódzkich

1. W zakresie ochrony dróg:

1) Nadzorowanie przestrzegania przepisów porządkowych na drogach i obiektach mostowych,
2) Współudział w organizowanych przez policję lub inne upoważnione służby kontrolach przestrzegania ograniczeń dotyczących nośności dróg i obiektów mostowych,
3) Koordynowanie i wykonywanie na swoim terenie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
4) Przygotowywanie dokumentów będących podstawą do wydania decyzji administracyjnych w zakresie:
    a) zajęcia pasa drogowego, opłat i kar za jego zajęcie, lokalizacji reklam,
    b) zgody na lokalizację obiektów w pobliżu pasa drogowego oraz na zjazdy do pól uprawnych i zabudowań w formie decyzji administracyjnej ( za wyjątkiem stacji paliw i innych obiektów będących generatorem dużego ruchu),
    c) zezwoleń na lokalizację w pasie drogowym urządzeń lub obiektów niezwiązanych z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu w drodze postanowień i decyzji administracyjnych,
    d) orzekania i prowadzenia procesu egzekucyjnego w celu przywrócenia pasa drogowego do stanu pierwotnego;
5) przeprowadzenie kontroli robót prowadzonych w pasie drogowym w zakresie zgodności z wydanym zezwoleniem oraz odbiór,
6) przygotowywanie i uaktualnianie materiałów ewidencyjnych dróg, mostów i urządzeń drogowych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r., w sprawie numeracji i ewidencji dróg publicznych obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom ( Dz. U. Nr 67 poz. 582),
7) prowadzenie ewidencji odcinków dróg wymagających w okresach zimowych zabezpieczenia zasłonami przeciwśnieżnymi, posypywania środkami chemicznymi czy materiałami uszorstniającymi - zgodnie z zasadami zimowego utrzymania dróg wytycznymi ZUD,
8) opiniowanie regulacji stanów prawnych gruntów, które mogą być zbywane na cele nie drogowe.

2. W zakresie utrzymania dróg, obiektów mostowych i urządzeń drogowych:

1) objazdy dróg i kontrola stanu dróg i obiektów mostowych:
    a) wykonywanie przeglądów bieżących i okresowych,
    b) pisemne prowadzenie dziennika czynności;
2) określanie rocznych potrzeb w zakresie , utrzymania, remontów i przebudowy dróg i obiektów mostowych,
3) przygotowywanie i przeprowadzanie przetargów na roboty utrzymaniowe w zakresie uregulowanym odrębnym zarządzeniem Dyrektora PZDW,
4) nadzór i kontrola nad przebiegiem realizacji prowadzonych robót drogowych i mostowych,
5) prowadzenie i koordynacja zimowego utrzymania dróg,
6) działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego,
7) kontrola realizacji robót drogowych wykonywanych przez innych inwestorów,
8) prowadzenie ewidencji wydanych przez Rejon decyzji, postanowień i uzgodnień,
9) wykonywanie prac awaryjnych na drogach i obiektach mostowych usuwających zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu, doraźne naprawy oraz roboty utrzymaniowe ustalone przez Kierownictwo Rejonu,
10) zabezpieczanie przeszkód, których nie da się natychmiast usunąć, przez odpowiednie ich oznakowanie,
11) trzymywanie w odpowiednim stanie urządzeń drogowych, w odniesieniu do:
     a) oznakowania dróg,
     b) urządzeń przydrożnych, w tym sygnalizacji świetlnej,
     c) zieleni przydrożnej,
     d) nawierzchni dróg, chodników, obiektów mostowych,
     e) administrowanie budynkami, lokalami i innymi zapleczami Rejonu;
12) wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie ruchu drogowego w uzgodnieniu PZDW,
13) obsługa sprzętu i maszyn drogowych.

3. W zakresie ogólnym:

1) wykonywanie bieżącej obsługi administracyjnej Rejonu,
2) wystawianie rachunków i faktur VAT,
3) prowadzenie rejestrów faktur i rachunków,
4) wprowadzanie danych do systemu informatycznego PZDW w formie określonej obowiązującymi przepisami,
5) współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie spraw będących przedmiotem działania Rejonu,
6) sprawdzanie pod względem merytorycznym dokumentów związanych z działalnością Rejonu i przekazywanie ich do Wydziału Finansowo-Księgowego,
7) prowadzenie ewidencji oraz przygotowywanie pierwotnych dokumentów płacowych (urlopy, zwolnienia chorobowe, listy obecności, itp.),
8) zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochrony p. poż,
9) sporządzanie obowiązujących sprawozdań z zakresu działania Rejonu,
10) współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi i jednostkami terenowymi w zakresie spraw będących przedmiotem działania Rejonu,
11) współpraca z terenowymi organami administracji państwowej i samorządowej oraz policją,
12) załatwianie skarg, wniosków i postulatów użytkowników dróg.

§ 23.

1. Kierownik Rejonu kieruje całokształtem działalności podległego mu Rejonu.

2. W czasie nieobecności Kierownika zastępstwo pełni pracownik wyznaczony przez Kierownika Rejonu, w uzgodnieniu z Dyrektorem lub właściwym pod względem organizacyjnym Zastępcą Dyrektora wraz z określeniem zakresu kompetencji zastępstwa.

3. Kierownik Rejonu może uzyskać uprawnienia w zakresie uregulowanym odrębnym zarządzeniem wewnętrznym Dyrektora PZDW do:
1) przeprowadzania postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie robót usług i dostaw materiałów wg zatwierdzonego przez Dyrektora rocznego planu rzeczowo- finansowego dla danego Rejonu - zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem oraz Regulaminem udzielania zamówień publicznych w PZDW - w celu wyłonienia wykonawcy oraz zawarcia umów cywilno-prawnych na roboty usługi i dostawy do wartości finansowych określonych w planie rocznym Rejonu,
2) planowania i udzielania urlopów wypoczynkowych podległym pracownikom.

4.Kierownik Rejonu odpowiedzialny jest za całokształt działalności Rejonu,

w szczególności za:
1) stan utrzymania dróg i mostów,
2) realizację planowanych zadań,
3) prawidłowe i efektywne gospodarowanie środkami finansowymi,
4) właściwe wykorzystanie będących w dyspozycji Rejonu ludzi, sprzętu i majątku,

5) stan bezpieczeństwa i higieny pracy oraz p. poż. w kierowanej komórce,

6) organizację szkolenia wstępnego i szkoleń okresowych pracowników oraz przestrzeganie terminowości badań okresowych,
7) stan administrowanych zapleczy, parkingów i urządzeń niedrogowych.

Pion Zastępcy Dyrektora ds. Przygotowania Inwestycji

§ 24.

Wydział Planowania 

1. Opracowywanie założeń do określania kierunków i strategii rozwoju sieci drogowej.

2. Opracowywanie materiałów związanych z planowanym rozwojem sieci drogowej (studium wykonalności, koncepcja), oraz modernizacją istniejących połączeń komunikacyjnych.

3. Opracowywanie projektów planów rzeczowo - finansowych, rocznych i wieloletnich, w zakresie robót drogowo - mostowych.

4. Opiniowanie koncepcji i prac studialnych w zakresie rozwoju sieci drogowej.

5. Opiniowanie regulacji stanów prawnych gruntów, które mogą być zbywane na cele nie drogowe.

6. Opiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego.

7. Analiza realizacji zadań i opracowywanie wniosków dotyczących zmiany planu na podstawie uzasadnionych wniosków z Wydziałów i Rejonów PZDW.

8. Analiza realizacji zadań pod względem wykorzystania środków finansowych.

9. Wstępna ocena celowości dokonywania wydatków i umieszczania ich w planach rocznych bądź wieloletnich - poprzez określenie, czy wydatek jest niezbędny do wykonania zadania przypisanego statutem PZDW.

10. Opracowywanie planu funduszu płac, analiza jego wykorzystania i potrzeb.

11. Opracowywanie planów działalności socjalnej finansowanej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

12. Opracowywanie planów finansowych zadań współfinansowanych z funduszy strukturalnych.

13. Naliczanie Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

14. Sprawdzanie zleceń przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z wartościami przyjętymi w planie.

15. Współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie spraw będących przedmiotem działania Wydziału.

16. Sporządzanie sprawozdań z zakresu działania Wydziału.

17. Wprowadzanie danych do systemu informatycznego PZDW.

18. Nadzór i kontrola komórek terenowych w zakresie działania Wydziału.

§ 25.

Wydział Dokumentacji.

1. Prowadzenie całości spraw związanych z opracowywaniem dokumentacji technicznych a w szczególności:
a) przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla zamawianych dokumentacji technicznych,
b) współudział w przetargach dotyczących zamówień dokumentacji technicznych,
c) sprawdzanie i opiniowanie dokumentacji projektowych w zakresie zgodności ze zleceniem,
d) udział w radach technicznych i innych, wymaganych specjalistycznymi przepisami,
e) wnioskowanie do Zastępcy Dyrektora ds. Przygotowania Inwestycji o powoływanie Zespołu Oceny Dokumentacji Projektowych /ZODP/.
f) uczestnictwo w pracach ZODP.

2. Uzyskiwanie pozwoleń na budowę i innych wymaganych przepisami dokumentów dla dokumentacji opracowywanych na zlecenie lub przy współudziale PZDW.

3. Opracowywanie i określanie we współpracy z Wydziałem Planowania wytycznych do projektowania chodników, zjazdów, przebiegu urządzeń obcych itp.

4. Przygotowanie wycen inwestorskich dla zleconych przez PZDW prac projektowych.

5. Wprowadzanie danych do systemu informatycznego PZDW w formie określonej obowiązującymi przepisami.

6. Sporządzanie obowiązujących sprawozdań z zakresu działania Wydziału.

7. Współpraca z Wydziałem Planowania w zakresie przygotowania planu rzeczowo - finansowego PZDW.

8. Współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie spraw będących przedmiotem działania Wydział.

9. Sprawdzanie pod względem merytorycznym dokumentów związanych z działalnością Wydziału i przekazywanie ich do Wydziału Finansowo-Księgowego.

§26.

Wydział Nieruchomości

1. Prowadzenie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej dróg i mostów.

2. Prowadzenie ewidencji gruntów.

3. Planowanie prac geodezyjnych i określanie potrzeb środków finansowych na ich wykonanie, udział w przygotowaniach przetargów na prace geodezyjne.

4. Prowadzenie spraw geodezyjno-kartograficznych związanych z:
1) pozyskiwaniem map dla celów projektowania dróg i mostów, map topograficznych oraz innych niezbędnych danych i informacji geodezyjnych,
2) realizacją projektów drogowo-mostowych,
3) pomiarami powykonawczymi zrealizowanych obiektów, pomiarami odkształceń i przemieszczeń obiektów drogowo-mostowych,
4) pomiarami kontrolnymi granic i znaków granicznych pasów drogowych w celu ich ochrony przed nielegalnym zajmowaniem.

5. Prowadzenie spraw terenowo- prawnych związanych z opracowaniem dokumentacji geodezyjno- kartograficznej w celach:
1) nabywania nieruchomości pod pasy drogowe i mosty,
2) uregulowania stanu prawnego gruntów zajętych pod pasy drogowe i mosty, prowadzenie analizy aktualnego stanu prawnego gruntów pod drogami,
3) zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych oraz ich wyłączenia z produkcji,
4) uzyskiwania dokumentów geodezyjnych do warunków zabudowy i pozwoleń na budowę,
5) przejmowania w trwały zarząd lub użytkowanie nieruchomości oraz przekazywania zbędnych nieruchomości i wygaszania trwałego zarządu lub użytkowania,
6) przygotowywania wniosków w sprawach związanych z zakładaniem ksiąg wieczystych.

6. Ochrona znaków geodezyjnych w pasach drogowych.

7. Udział w rozgraniczeniach i ustaleniach granic pasów drogowych oraz opiniowanie planów projektów podziału nieruchomości przyległych do dróg wojewódzkich.

8. Wprowadzanie danych do systemu informatycznego PZDW w formie określonej obowiązującymi przepisami.

9. Współpraca z Wydziałem Planowania w zakresie przygotowania planu rzeczowo - finansowego PZD.

10. Współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie spraw będących przedmiotem działania Wydziału..

11. Sporządzanie obowiązujących sprawozdań z zakresu działania Wydziału.

12. Sprawdzanie pod względem merytorycznym dokumentów związanych z działalnością Wydziału i przekazywanie ich do Wydziału Finansowo-Księgowego.

Pion Zastępcy Dyrektora ds. Realizacji Inwestycji

§27.

Wydział Zamówień Publicznych

1. Nadzór nad całością problematyki, związanej z udzielaniem zamówień publicznych w PZDW.

2. Wnioskowanie do Zastępcy Dyrektora ds. Realizacji Inwestycji o powołanie Komisji Przetargowej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

3. Organizowanie przy współpracy Komisji Przetargowej postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem w tym zakresie oraz Regulaminem Udzielania Zamówień Publicznych w PZDW, w zakresie budynków i budowli, dróg i obiektów mostowych oraz innych urządzeń w pasie drogowym oraz dostaw usług i zakupów materiałów, sprzętu i urządzeń:
1) weryfikowanie materiałów przetargowych złożonych przez wydziały PZDW pod względem ich kompletności,
2) współpraca z Komisją Przetargową na etapie przygotowywania dokumentacji przetargowej i późniejszego wyboru najkorzystniejszej oferty,
3) ogłaszanie przetargów, zapraszanie oferentów do udziału w postępowaniach w trybie określonym obowiązującym ustawodawstwem,
4) przygotowywanie kompletów dokumentacji przetargowej i udostępnianie ich dostawcom lub wykonawcom,
5) wystawianie rachunków za wydane dokumentacje przetargowe i przekazywanie kopii rachunków do Wydziału Finansowo- Księgowego,
6) współpraca z Wydziałami i Rejonami PZDW w zakresie prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
7) powiadamianie Wydziału Finansowo- Księgowego o wysokości wadium, kaucji, zabezpieczenia należytego wykonania umów,
8) współpraca z Komisja Przetargową w sprawie wystąpień (wniosków, ogłoszeń, zapytań) do prezesa UZP.

4. Przygotowywanie umów na roboty, dostawy i usługi.

5. Rejestrowanie zamówień publicznych i zawartych umów.

6. Weryfikowanie kosztorysów inwestorskich opracowanych przez jednostki projektowe oraz sporządzanie kosztorysów inwestorskich na roboty przygotowywane przez komórki organizacyjne PZDW.

7. Archiwizowanie dokumentów przetargowych.

8. Analiza kształtowania się cen w regionie.

9. Sprawdzanie pod względem merytorycznym dokumentów związanych z działalnością Wydziału i przekazywanie ich do Wydziału Finansowo- Księgowego.

10. Wprowadzanie danych do systemu informatycznego PZDW.

11. Współpraca z Wydziałem Planowania w zakresie przygotowania planu rzeczowo - finansowego PZDW.

12. Współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie spraw będących przedmiotem działania Wydziału.

§ 28.

Wydział Realizacji Inwestycji

1. Realizacja zadań inwestycyjnych w zakresie:
a) przygotowanie specyfikacji technicznych na roboty inwestycyjne,
b) uczestnictwo w przetargach dot. inwestycji,
c) zabezpieczenie nadzoru inwestorskiego,
d) realizacja zawartych umów dla zadań inwestycyjnych w zakresie technicznym formalnym i finansowym,
e) przygotowanie i przeprowadzenie procedury odbioru końcowego zadań,
f) odbiór dokumentacji powykonawczej i archiwizowanie zadania,
g) uzyskiwanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie,
h) przekazanie budowli do eksploatacji właściwej jednostce terenowej.

2. Wykonanie rozliczania finansowego zadań oraz przekazanie do Wydziału Finansowo - Księgowego właściwych dokumentów, niezbędnych do zamknięcia finansowego zadania.

3. Współpraca z Wydziałem Finansowo-Księgowym w zakresie merytorycznym finansowania zadania.

4. Sporządzanie raportów z realizacji zadań.

5. Wprowadzanie danych do systemu informatycznego PZDW w formie określonej obowiązującymi przepisami.

6. Sporządzanie obowiązujących sprawozdań z zakresu działania Wydziału.

7. Współpraca z Wydziałem Planowania w zakresie przygotowania planu rzeczowo - finansowego PZDW.

8. Współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie spraw będących przedmiotem działania Wydział.

9. Sprawdzanie pod względem merytorycznym dokumentów związanych z działalnością Wydziału i przekazywanie ich do Wydziału Finansowo-Księgowego.

§ 29.

Wydział Funduszy Unijnych

1. Przygotowywanie wniosków i innych dokumentów związanych z uzyskaniem środków finansowych z funduszy unijnych.

2. Współpraca z Instytucjami Wdrażającymi programy finansowane ze środków unijnych na etapie przygotowywania wniosków, kontraktowania robót, monitorowania ich realizacji i rozliczania środków finansowych.

3. Przygotowywanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówień oraz Instrukcji dla Oferentów, na zadania finansowane z funduszy unijnych.

4. Współpraca z Wydziałem Zamówień Publicznych w zakresie udzielania zamówienia publicznego dla zadań inwestycyjnych finansowanych z funduszy unijnych.

5. Udział w pracach Komisji Przetargowej dla zadań realizowanych z udziałem środków unijnych.

6. Przygotowanie umów dla zadań realizowanych w ramach środków unijnych.

7. Sporządzanie wniosków o realizację płatności.

8. Nadzór nad realizacją inwestycji finansowanych ze środków unijnych.

9. Sporządzanie raportów miesięcznych, kwartalnych i rocznych oraz innej sprawozdawczości z realizacji zadań.

10. Udział w szkoleniach instruktażowych.

11. Współpraca z Wydziałem Dokumentacji w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej dla planowanych inwestycji ze środków unijnych.

12. Kompletowanie dokumentacji realizowanych zadań i jej archiwizacja.

13. Wprowadzanie danych do systemu informatycznego PZDW w formie określonej obowiązującymi przepisami.

14. Sporządzanie obowiązujących sprawozdań z zakresu działania Wydziału.

15. Współpraca z Wydziałem Planowania w zakresie przygotowania planu rzeczowo - finansowego PZDW.

16. Współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie spraw będących przedmiotem działania Wydziału.

17. Obsługa kontroli inwestycji realizowanych ze środków unijnych.

18. Sprawdzanie pod względem merytorycznym dokumentów związanych z działalnością Wydziału i przekazywanie ich do Wydziału Finansowo-Księgowego.

Pion Głównego Księgowego

§ 30.

Wydział Finansowo-Księgowy

1. Prowadzenie urządzeń księgowych oraz bieżącej ewidencji finansowo-księgowej.

2. Uzgadnianie i rozliczanie należności oraz zobowiązań z kontrahentami.

3. Prowadzenie ewidencji księgowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

4. Prowadzenie operacji bankowych i kasowych.

5. Sporządzanie listy płac oraz innych list płatniczych dla pracowników.

6. Naliczanie świadczeń ZUS oraz sporządzanie deklaracji podatkowych.

7. Prowadzenie spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych pracowników.

8. Instruktaż oraz kontrola formalno - rachunkowa dokumentów finansowo-księgowych.

9. Sporządzanie sprawozdań finansowych wg zasad i terminów określonych przez Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

10. Windykacja należności wynikających z wydanych przez PZDW decyzji zezwalających na zajęcie pasa drogowego oraz windykacja wymierzonych kar finansowych.

11. Prowadzenie spraw związanych z zabezpieczeniem finansowym należytego wykonania robót wg zawartych umów.

12. Rozliczanie inwentaryzacji.

13. Weryfikacja kont do bilansu zamknięcia.

14. Współpraca z Wydziałem Planowania w zakresie stopnia realizacji planu finansowego.

15. Prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej zadań realizowanych z funduszy strukturalnych.

16. Koordynowanie od strony finansowej całości zagadnień związanych z realizacją zadań finansowanych ze środków budżetowych i pozabudżetowych.

17. Prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej rachunku dochodów własnych.

18. Prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej materiałów, środków trwałych i wyposażenia oraz uzgadnianie stanów z osobami materialnie odpowiedzialnymi.

19. Koordynowanie prac związanych z komputerową ewidencją finansowo-księgową.

20. Współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie spraw będących przedmiotem działania Wydziału.

§ 31.

Wydział Administracji

1. Nadzór nad całokształtem spraw dotyczących administrowania budynkami i obiektami budowlanymi zaplecza technicznego PZDW a w tym m.in.:
1) administrowanie budynkami,
2) ochrona i zabezpieczenie ppoż.,
3) utrzymanie w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym wszystkich pomieszczeń w budynkach i budowlach PZDW.

2. Nadzór i kontrola nad kształtowaniem się kosztów administracyjnych PZDW w Rzeszowie.

3. Opracowywanie i wdrażanie programu oszczędnościowego powodującego minimalizację kosztów administracyjnych PZDW.

4. Nadzór nad racjonalną i oszczędną gospodarką energią elektryczną i cieplną PZDW zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Prowadzenie współpracy w potrzebnym zakresie z Urzędem Dozoru Technicznego oraz Zakładami dostarczającymi media energetyczne i usuwającymi odpady.

6. Prowadzenie zagadnień związanych z gospodarką środkami trwałymi PZDW (środki transportowe, sprzęt, itp.), w tym min:
1) ewidencja posiadanych środków trwałych,
2) kontrola eksploatacji i racjonalnej gospodarki,
3) kwalifikacja i weryfikacja napraw głównych pod względem technicznymi kosztowym,
4) nadzór na gospodarką paliwową - ustalanie norm.

7. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z gospodarowaniem samochodami służbowymi (dyspozycje, rozliczanie, zlecanie wykonywania obsługi i napraw, kontrola zużycia paliwa i ogumienia) oraz nadzór nad tymi zagadnieniami w jednostkach terenowych.

8. Odpowiedzialność za minimalizację kosztów transportu, koordynacja wyjazdów samochodów służbowych.

9. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z planowaniem i zakupami środków trwałych.

10. Współudział w przygotowywaniu procedur przetargowych związanych z zakupem i sprzedażą środków trwałych.

11. Prowadzenie spraw związanych z likwidacją środków trwałych /decyzja, co do zbywania środków trwałych zastrzeżona jest do wyłącznej kompetencji Dyrektora PZDW/.

12. Prowadzenie całokształtu spraw dotyczących prenumeraty publikacji urzędowych, czasopism, książek, itp. do celów służbowych.

13. Prowadzenie zaopatrzenia w:
     1) materiały biurowo - kancelaryjne, sprzęty biurowe, środki higieny, odzież ochronną, roboczą,
     2) wyposażenie techniczne biur (np. kopiarki, niszczarki, kalkulatory, itp.)

14. Załatwianie spraw związanych z ubezpieczaniem majątku PZDW.

15. Prowadzenie spraw związanych z regulacją prawa własności majątku PZDW.

16. Sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości z zakresu działania Wydziału.

17. Prowadzenie spraw związanych z zawieraniem umów na wynajem pomieszczeń, budynków, itp.

18. Prowadzenie rejestru zawartych umów i kontrola wpływających z tego tytułu opłat.

19. Prowadzenie ewidencji inwentarzowej środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz drobnego sprzętu i wyposażenia w ewidencji ilościowej.

20. Prowadzenie systemu informatycznego PZDW.

21. Prowadzenie i integracja baz danych PZDW.

22. Zapewnienie sprawności działania systemu informatycznego PZDW oraz sprzętu komputerowego, teleinformatycznego, itp.

23. Wystawianie faktur w zakresie kosztów utrzymania PZDW oraz prowadzenie ich rejestrów.

24. Prowadzenie archiwum PZDW.

25. Załatwianie innych spraw o charakterze administracyjno-gospodarczym.

26. Współpraca z Wydziałem Planowania w zakresie przygotowania planu rzeczowo - finansowego PZDW.

27. Wprowadzanie danych do systemu informatycznego PZDW w formie określonej obowiązującymi przepisami.

28. Współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie spraw będących przedmiotem działania Wydziału.

29. Sprawdzanie pod względem merytorycznym dokumentów związanych z działalnością Wydziału i przekazywanie ich do Wydziału Finansowo-Księgowego.

30. Sporządzanie obowiązujących sprawozdań z zakresu działania Wydziału.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 32.

1. Nieprzestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu stanowi naruszenie dyscypliny pracy.

2. Zmiana postanowień Regulaminu może być dokonana wyłącznie w trybie przewidzianym dla jego ustalenia.

3. Wykładnię przepisów niniejszego Regulaminu ustala Dyrektor PZDW.