Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian: O PZDW


Wersja: 1

Zmodyfikował: Jacek Bieniasz

Data modyfikacji: 2020-11-02 08:10:50


Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich (PZDW) jest samorządową jednostką budżetową, finansowaną z budżetu Województwa Podkarpackiego, nie posiadającą osobowości prawnej.

PZDW działa na podstawie:

 • Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14 poz. 60) z późniejszymi zmianami
 • Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. Nr 91 poz. 576)
 • Ustawy z dnia 25 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014)
 • Uchwały Nr 8/8/99 Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie określenia nazwy i nadania statutu jednostce organizacyjnej do zarządzania drogami wojewódzkimi
 • Statutu
 • Ogólnie obowiązujących przepisów prawa.

 

Przedmiot działań Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich obejmuje:

 • pełnienie funkcji zarządu i inwestora
 • opracowywanie projektów planów finansowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich
 • zapewnienie ciągłości komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na drogach wojewódzkich
 • realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu
 • przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju
 • utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą
 • utrzymanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów
 • przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników
 • wykonywanie robót interwencyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczających
 • koordynacja robót w pasie drogowym
 • wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, przejazd pojazdów nienormatywnych i budowę zjazdów
 • przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg, drogowych obiektów inżynierskich i przepraw promowych
 • przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg
 • prowadzenie gospodarki gruntami w pasach drogowych
 • prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, przepustów i promów
 • wprowadzenie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnych kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenia osób lub mienia (art. 20 pkt. 14 ustawy o drogach publicznych)

 

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich jako wykonujący obowiązki zarządu oraz inwestora na sieci dróg wojewódzkich, swoje działania dostosowuje do rozmiarów środków finansowych desygnowanych przez Sejmik Województwa Podkarpackiego.