Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Informacja o zamówieniu


Termin składania ofert: 05-05-2021 11:30

Zamawiający:

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Ogłoszenie w trybie:

Tryb podstawowy – bez negocjacji

Numer postępowania:

PZDW/WZP/243/WD/21/2021

nr   w miniportalu 08d8fa82-c48c-92e3-805c-9c0001e3b0bb

Zamówienie o wartości:

poniżej 5 350 000 euro

Nazwa zamówienia:

Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa w miejscowości Tuszyma

Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania zamówienia: Do 50 dni od daty podpisania umowy

Kryteria wyboru oferty:

Cena (C) – waga kryterium 60 %;

Kryterium jakościowe – okres gwarancji i rękojmia za wady – waga kryterium 20 %.

Kryterium jakościowe – termin realizacji- waga kryterium 20%

Wadium:

Zamawiający przewiduje obowiązek wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 3700,00 PLN

Składanie ofert:

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu do dnia 05.05.2021 r. do godz. 11:30. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie ePUAP.

Otwarcie ofert:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.05.2021 r. o godzinie 12:00.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

Do komunikowania się z wykonawcami uprawnione są następujące osoby:

 

Organizacja postępowania:

 

  • Mariusz Górak – Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych
  • Bartosz Szyndak- Sekretarz Komisji Przetargowej

 

Sprawy merytoryczne:

  • Piotr Więcek - Naczelnik Wydziału Dróg
  • Ryszard Kozak - pracownik Wydziału Dróg

Data publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

08-04-2021

Data publikacji ogłoszenia na stronie internetowej PZDW:

08-04-2021

Treść ogłoszenia:

strona  prowadzonego postępowania 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/34794491-d612-4796-a77b-dd3b9f8f0371


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2021-04-08 14:54:30

Data modyfikacji: 2021-04-27 15:12:20

Wersja: 10 ()

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
Bartosz Szyndak
Data modyfikacji
2021-04-08 14:54:31
Podgląd
Wersja
2
Zmodyfikował
Bartosz Szyndak
Data modyfikacji
2021-04-08 14:55:25
Podgląd
Wersja
3
Zmodyfikował
Bartosz Szyndak
Data modyfikacji
2021-04-08 14:56:49
Podgląd
Wersja
4
Zmodyfikował
Bartosz Szyndak
Data modyfikacji
2021-04-08 14:57:39
Podgląd
Wersja
5
Zmodyfikował
Bartosz Szyndak
Data modyfikacji
2021-04-08 15:15:33
Podgląd
Wersja
6
Zmodyfikował
Bartosz Szyndak
Data modyfikacji
2021-04-13 14:52:50
Podgląd
Wersja
7
Zmodyfikował
Bartosz Szyndak
Data modyfikacji
2021-04-14 08:27:51
Podgląd
Wersja
8
Zmodyfikował
Paweł Gierucki
Data modyfikacji
2021-04-22 15:23:39
Podgląd
Wersja
9
Zmodyfikował
Bartosz Szyndak
Data modyfikacji
2021-04-26 15:04:34
Podgląd
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego