Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Informacja o zamówieniu


Termin składania ofert: 14-05-2021 10:00

Zamawiający:

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Ogłoszenie w trybie:

Tryb podstawowy – bez negocjacji

Numer postępowania:

PZDW/WZP/243/WD/30,2021

Zamówienie o wartości:

poniżej 5 350 000 euro

Nazwa zamówienia:

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 982 Szczucin - Sadkowa Góra - Jaślany w miejscowości Sadkowa Góra

Termin wykonania zamówienia:

do 50 dni od daty podpisania umowy

Kryteria wyboru oferty:

  1. Cena (C) – waga kryterium 60
  2. Kryterium jakościowe – okres gwarancji i rękojmi za wady – waga kryterium 20
  3. Kryterium jakościowe – czas realizacji zadania – waga kryterium 20

Wadium:

Zamawiający przewiduje obowiązek wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 2500,00 PLN Termin związania ofertą

Składanie ofert:

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu do dnia 14.05.2021 r. do godz. 10:00.

Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie ePUAP.

Otwarcie ofert:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.05.2021 r. o godzinie 10:30.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

Organizacja postępowania:

 

  • Mariusz Górak – Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych
  • Bartosz Szyndak- Sekretarz Komisji Przetargowej

 

Sprawy merytoryczne:

- Piotr Więcek - Naczelnik Wydziału Dróg

- Ryszard Kozak - pracownik Wydziału Dróg

Data publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

29-04-2021

Data publikacji ogłoszenia na stronie internetowej PZDW:

29-04-2021

Treść ogłoszenia:

SWZ oraz  ogłoszenie o zamówieniu jest   dostępne  pod  adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/559dac05-4499-44d9-8b96-fb5ce2021307


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2021-04-29 14:50:39

Data modyfikacji: 2021-04-30 10:34:39

Wersja: 7 ()

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
Bartosz Szyndak
Data modyfikacji
2021-04-29 14:50:40
Podgląd
Wersja
2
Zmodyfikował
Bartosz Szyndak
Data modyfikacji
2021-04-29 14:53:03
Podgląd
Wersja
3
Zmodyfikował
Bartosz Szyndak
Data modyfikacji
2021-04-29 14:57:37
Podgląd
Wersja
4
Zmodyfikował
Bartosz Szyndak
Data modyfikacji
2021-04-29 14:58:47
Podgląd
Wersja
5
Zmodyfikował
Bartosz Szyndak
Data modyfikacji
2021-04-29 14:59:02
Podgląd
Wersja
6
Zmodyfikował
Bartosz Szyndak
Data modyfikacji
2021-04-30 10:33:33
Podgląd
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego