Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Informacja o zamówieniu


Termin składania ofert: 21-06-2021 09:00

Zamawiający:

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Ogłoszenie w trybie:

Tryb podstawowy – bez negocjacji

Numer postępowania:

PZDW/WZP/WRI/15/2021

Identyfikator postępowania: 66fc03d9-fb76-44ac-902b-44c07653905a

Zamówienie o wartości:

poniżej 5 350 000 euro

Nazwa zamówienia:

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów - Rymanów - Daliowa polegająca na budowie chodnika w km 1+530 - 1+660 str. prawa w m. Humniska

Termin wykonania zamówienia:

3 miesiące od dnia podpisania umowy

Kryteria wyboru oferty:

  1. Cena (C) – waga kryterium 60 %;
  2. Kryterium jakościowe – okres gwarancji i rękojmi za wady – waga kryterium 40 %.

Wadium:

Zamawiający przewiduje obowiązek wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 2100,00 PLN

Składanie ofert:

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu do dnia 21.06.2021 r. do godz. 09:00. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie ePUAP.

Otwarcie ofert:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.06.2021 r. o godzinie 09:30.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

Do komunikowania się z wykonawcami uprawnione są następujące osoby:
Organizacja postępowania:
- Mariusz Górak – Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych
- Adam Homa – Sekretarz Komisji Przetargowej
Sprawy merytoryczne:
- Bogusław Gotkowski - Naczelnik Wydziału Realizacji Inwestycji
– Beata Kruba-Szczasny - pracownik Wydziału Realizacji Inwestycji

Data publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

02-06-2021

Data publikacji ogłoszenia na stronie internetowej PZDW:

02-06-2021

Treść ogłoszenia:

ogloszenie  o zamówieniu  jest   dostepne  pod  adresem prowadzonego  postępowania :

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/66fc03d9-fb76-44ac-902b-44c07653905a


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2021-06-02 08:12:51

Data modyfikacji: 2021-06-02 08:12:51

Wersja: 1

Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego