Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Informacja o zamówieniu


Termin składania ofert: 17-05-2021 11:30

Zamawiający:

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Ogłoszenie w trybie:

Tryb podstawowy – bez negocjacji

Numer postępowania:

PZDW/WZP/243/WM/8/2021

Zamówienie o wartości:

poniżej 5 530 000 euro

Nazwa zamówienia:

„Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko -Baligród - Cisna od km 29+021,55 do km 29+174,98 polegająca na budowie mostu na cieku bez nazwy wraz z rozbudową dojazdów oraz rozbiórką, budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Jabłonki

Termin wykonania zamówienia:

Wykonanie robót budowlanych do dnia 30.11.2021r.

Kryteria wyboru oferty:

  1. Cena (C) – waga kryterium 60 %;
  2. Kryterium jakościowe – okres gwarancji i rękojmi za wady – waga kryterium 40 %.

Wadium:

Zamawiający przewiduje obowiązek wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 15 500,00 PLN brutto.

Składanie ofert:

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu do dnia 17.05.2021 r. do godz. 11:30. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie ePUAP.

Otwarcie ofert:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.05.2021 r. o godzinie 12:00.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

 

Do komunikowania się z wykonawcami uprawnione są następujące osoby:

Organizacja postępowania:

Mariusz Górak – Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych

Bartosz Szyndak - Sekretarz Komisji Przetargowej

Sprawy merytoryczne:

Maciej Wielgosz - Naczelnik Wydziału Mostów

Zenon Piejko - pracownik Wydziału Mostów

Data publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

27-04-2021

Data publikacji ogłoszenia na stronie internetowej PZDW:

27-04-2021

Treść ogłoszenia:

 

SWZ jest dostępna  pod adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/8c73dbf5-c95b-4412-aa03-be9a6898771e


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2021-04-27 14:36:22

Data modyfikacji: 2021-05-13 13:43:29

Wersja: 6 ()

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
Bartosz Szyndak
Data modyfikacji
2021-04-27 14:36:23
Podgląd
Wersja
2
Zmodyfikował
Bartosz Szyndak
Data modyfikacji
2021-04-27 14:37:57
Podgląd
Wersja
3
Zmodyfikował
Bartosz Szyndak
Data modyfikacji
2021-04-27 14:41:35
Podgląd
Wersja
4
Zmodyfikował
Bartosz Szyndak
Data modyfikacji
2021-04-27 14:42:05
Podgląd
Wersja
5
Zmodyfikował
Bartosz Szyndak
Data modyfikacji
2021-05-11 11:21:08
Podgląd
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego