Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian - Informacja o zamówieniu


Wersja: 5

Zmodyfikował: Bartosz Szyndak

Data modyfikacji: 2021-04-08 15:15:33


Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Tryb podstawowy – bez negocjacji

Numer postępowania:

<p>PZDW/WZP/243/WD/21/2021</p> <p>nr   w miniportalu 08d8fa82-c48c-92e3-805c-9c0001e3b0bb</p>

Zamówienie o wartości:

poniżej 5 350 000 euro

Nazwa zamówienia:

Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa w miejscowości Tuszyma

Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania zamówienia: Do 50 dni od daty podpisania umowy

Kryteria wyboru oferty:

Cena (C) – waga kryterium 60 %;

Kryterium jakościowe – okres gwarancji i rękojmia za wady – waga kryterium 20 %.

Kryterium jakościowe – termin realizacji- waga kryterium 20%

Wadium:

Zamawiający przewiduje obowiązek wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 3700,00 PLN

Składanie ofert:

<p>Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu do dnia 26.04.2021 r. do godz. 10:00. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie ePUAP.</p>

Otwarcie ofert:

<p>Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.04.2021 r. o godzinie 10:30.</p>

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

Do komunikowania się z wykonawcami uprawnione są następujące osoby:

 

Organizacja postępowania:

 

  • Mariusz Górak – Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych
  • Bartosz Szyndak- Sekretarz Komisji Przetargowej

 

Sprawy merytoryczne:

  • Piotr Więcek - Naczelnik Wydziału Dróg
  • Ryszard Kozak - pracownik Wydziału Dróg

Data publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

08-04-2021

Data publikacji ogłoszenia na stronie internetowej PZDW:

08-04-2021

strona  prowadzonego postępowania 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/34794491-d612-4796-a77b-dd3b9f8f0371


Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego