Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian - Informacja o zamówieniu


Wersja: 5

Zmodyfikował: Bartosz Szyndak

Data modyfikacji: 2021-04-29 14:59:02


Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Tryb podstawowy – bez negocjacji

Numer postępowania:

<p>PZDW/WZP/243/WD/30,2021</p>

Zamówienie o wartości:

poniżej 5 350 000 euro

Nazwa zamówienia:

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 982 Szczucin - Sadkowa Góra - Jaślany w miejscowości Sadkowa Góra

Termin wykonania zamówienia:

do 50 dni od daty podpisania umowy

Kryteria wyboru oferty:

  1. Cena (C) – waga kryterium 60
  2. Kryterium jakościowe – okres gwarancji i rękojmi za wady – waga kryterium 20
  3. Kryterium jakościowe – czas realizacji zadania – waga kryterium 20

Wadium:

Zamawiający przewiduje obowiązek wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 2500,00 PLN Termin związania ofertą

Składanie ofert:

<p>Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu do dnia 14.05.2021 r. do godz. 09:00.</p> <p>Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.</p> <p>O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie ePUAP.</p>

Otwarcie ofert:

<p>Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.</p> <p>Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.05.2021 r. o godzinie 10:30.</p>

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

Organizacja postępowania:

 

  • Mariusz Górak – Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych
  • Bartosz Szyndak- Sekretarz Komisji Przetargowej

 

Sprawy merytoryczne:

- Piotr Więcek - Naczelnik Wydziału Dróg

- Ryszard Kozak - pracownik Wydziału Dróg

Data publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

29-04-2021

Data publikacji ogłoszenia na stronie internetowej PZDW:

29-04-2021

SWZ oraz  ogłoszenie o zamówieniu jest   dostępne  pod  adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/559dac05-4499-44d9-8b96-fb5ce2021307


Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego