Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian - Informacja o zamówieniu


Wersja: 2

Zmodyfikował: Bartosz Szyndak

Data modyfikacji: 2021-04-08 14:55:25


Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Tryb podstawowy – bez negocjacji

Numer postępowania:

<p>PZDW/WZP/243/WD/21/2021</p> <p>nr   w miniportalu 08d8fa82-c48c-92e3-805c-9c0001e3b0bb</p>

Zamówienie o wartości:

poniżej 5 350 000 euro

Nazwa zamówienia:

Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa w miejscowości Tuszyma

Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania zamówienia: Do 50 dni od daty podpisania umowy

Kryteria wyboru oferty:

Cena (C) – waga kryterium 60 %;

Kryterium jakościowe – okres gwarancji i rękojmia za wady – waga kryterium 20 %.

Kryterium jakościowe – termin realizacji- waga kryterium 20%

Wadium:

Zamawiający przewiduje obowiązek wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 3700,00 PLN

Składanie ofert:

<p>Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu do dnia 26.04.2021 r. do godz. 10:00. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie ePUAP.</p>


Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego