Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: top top top top

Statut


UCHWAŁA NR LIX/935/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania statutu Podkarpackiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Na podstawie art. 18 pkt. 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 roku, poz. 913 z późn. zm.), art. 19 ust. 1 i 2 pkt. 2 i art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2222 z późn. zm.), art. 11 ust. 2 i art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 z późn. zm.),

Sejmik Województwa Podkarpackiego uchwala, co następuje:

§1

Nadaje się statut Podkarpackiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w brzmieniu załącznika do uchwały.

§2

Traci  moc Statut  Podkarpackiego Zarządu  Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie zatwierdzony Uchwałą Nr XLI/831/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie nadania statutu Podkarpackiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumentacja


Nazwa pliku Data umieszczenia pliku

2018-09-13